Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Ograniczenie maksymalnej wysokości odpraw 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Tarcza 4.0 ogranicza wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia) (...)  »
Zawieszenie ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Pracodawcy, u których nastąpił spadek obrotów określony w art. 15g ust. 9 specustawy lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, zdefiniowany w art. 15gb ust. 2 (...)  »
Wprowadzenie kryterium istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Tarcza 4.0 dodała nowe kryterium pozwalające na skorzystanie z obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 15g specustawy. Jest nim (...)  »
Rozszerzenie zakresu uprawnionych do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Na podstawie art. 15g specustawy, pracodawcy - na warunkach określonych w tym przepisie - mogą wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy (z (...)  »
Udzielenie zaległego urlopu bez zgody pracownika 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego z danego roku najpóźniej do 30 września roku następnego, z (...)  »
Doprecyzowanie warunków wykonywania pracy zdalnej 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
W tarczy 4.0 nastąpiło uszczegółowienie warunków wykonywania pracy zdalnej. Jak wynika z art. 3 ust. 3 specustawy (dodanego przez tarczę 4.0), wykonywanie pracy zdalnej może (...)  »
Kwota wolna od potrąceń 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (1063) z dnia 10.07.2020
Tarcza 3.0 zmodyfikowała zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń. Jak wynika z art. 52 omawianej ustawy nowelizującej, w przypadku, gdy - na skutek podjętych na (...)  »
Warunki zawieszenia działalności socjalnej na podstawie specustawy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
1) Jesteśmy spółką zatrudniającą kilkunastu pracowników. Tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i odprowadzamy odpis w wysokości i w terminach wynikających z ustawy o ZFŚS. Ponieważ (...)  »
Ustalanie wysokości odprawy z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020
1) Byłam zatrudniona w jednym zakładzie pracy przez 33 lata. W lipcu 2018 r. rozwiązałam umowę i przeszłam na emeryturę. Po dwóch dniach ponownie się (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków urzędu pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
1) Jak należy interpretować przepis o warunku utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania ze środków powiatowego urzędu pracy? Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy (...)  »
Obniżenie etatu w następstwie COVID-19 pracownikowi powracającemu do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
1) Czy obniżenie wymiaru czasu pracy w następstwie spadku obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 dokonane w drodze porozumienia z przedstawicielami pracowników, obejmuje pracownika, który jest (...)  »
Omówienie wybranych regulacji obejmujących pracodawcę po wejściu w życie ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020
Generalnie z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym (...)  »
Zawieszenie działalności socjalnej w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną na rzecz swoich pracowników i innych osób uprawnionych. Zazwyczaj przejawia się ona w tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacie (...)  »
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1721) z dnia 09.07.2020
Większość rozwiązań przewidzianych w poszczególnych tarczach antykryzysowych adresowana jest do przedsiębiorcy (pracodawcy). Nie dotyczy to jednak wszystkich przepisów antykryzysowych. Jeden z nich wyraźnie spełnia funkcję (...)  »
Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy 4.0 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1720) z dnia 06.07.2020
Pracodawcy mający trudności ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa mogą zarządzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar etatu. Takie rozwiązania przewiduje specustawa w sprawie COVID-19, adresując (...)  »
Obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń w razie istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 02.07.2020 r.
Pracodawca, u którego w następstwie COVID-19 wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług, co wywołało istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń ma nowe możliwości zredukowania (...)  »
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń na członków rodziny 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Pracownik ma wynagrodzenie zajęte przez komornika na poczet należności niealimentacyjnych. W związku z COVID-19 obniżyliśmy mu etat do 4/5 i wynagrodzenie o 20%. Pracownik ma (...)  »
Szczegółowe warunki wykonywania pracy zdalnej 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Od kilku miesięcy pracownicy mają możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny. Taka forma zatrudnienia pojawiła się w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością ochrony pracowników (...)  »
Krótkie wypowiedzenie zakazu konkurencji 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Pracodawca może chronić swoje interesy przed konkurencyjnymi działaniami ze strony pracownika, korzystając z umów o zakazie konkurencji. Tego typu umowy są stosowane zarówno na gruncie (...)  »
Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
1. Określenie terminu końcowego działania rozwiązań specustawy legalizujących pracę obcokrajowców Ustawodawca wprowadzał przepisy dotyczące legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce w trzech etapach, a (...)  »
Przesunięcie pracowników do innej pracy z uwagi na COVID-19 a wypowiedzenie zmieniające 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1062) z dnia 01.07.2020
W związku z ograniczeniem produkcji spowodowanym COVID-19, niektórych pracowników produkcyjnych chcemy przesunąć na okres przejściowy do innej pracy. Czy będzie wymagało to złożenia wypowiedzeń zmieniających? (...)  »
Obniżenie wynagrodzenia z zastosowaniem specustawy a wysokość odprawy emerytalnej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (1062) z dnia 01.07.2020
W oparciu o przepisy tarczy antykryzysowej niektórym pracownikom zostały obniżone wynagrodzenia. W związku z odejściem na emeryturę, jednej z tych osób będziemy wypłacać odprawę emerytalną. (...)  »
Rozliczanie urlopu po obniżeniu wymiaru czasu pracy oraz rozwiązaniu umowy w trakcie miesiąca 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
1) Z powodu obniżenia ilości zamówień w związku z występowaniem koronawirusa, od 9 kwietnia do 8 lipca 2020 r. w drodze porozumienia obniżyliśmy pracownikom wymiar (...)  »
Obliczenie wynagrodzenia za miesiąc, w trakcie którego wprowadzono przestój ekonomiczny 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Jak pracodawca powinien obliczyć wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej za miesiąc, w trakcie którego wprowadził przestój ekonomiczny spowodowany koronawirusem? Podczas przestoju ekonomicznego wprowadzonego w okolicznościach (...)  »
Wyższa kwota wolna od potrąceń po pogorszeniu się sytuacji finansowej z powodu koronawirusa 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (511) z dnia 01.07.2020
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (...)  »
Zatrudnianie cudzoziemców do prac sezonowych 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
W okresie letnim wielu rolników korzysta z pracy cudzoziemców w ramach tzw. zezwolenia na pracę sezonową typu S. Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły zmiany w zakresie (...)  »
Nowe przepisy antykryzysowe w ramach tarczy 4.0 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (...) wprowadza kolejny pakiet przepisów antykryzysowych związanych z epidemią koronawirusa. To tarcza 4.0 (...)  »
Ocena ryzyka zawodowego i jej aktualizacja w związku z epidemią 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. Ocena ryzyka na danym stanowisku powinna też (...)  »
Zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pozwoli skrócić odpoczynek pracownika 
Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020
Przepisy specustawy w sprawie COVID-19 przewidują możliwość zmiany organizacji czasu pracy i stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia przez pracodawców wskazanych w art. 15zf ww. ustawy. (...)  »
Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej w tarczy 4.0 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Przepisy antykryzysowe uchwalone w związku z epidemią koronawirusa wprowadziły pracę zdalną jako jedno z rozwiązań służących ograniczeniu ryzyka zakażenia u pracowników. Pierwsza regulacja o pracy (...)  »
Aktualizacja ryzyka zawodowego w związku ze stanem epidemii 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Duża część naszych pracowników przez ostatnie dwa miesiące wykonywała pracę zdalnie, jednak powoli zaczynają powracać na swoje stanowiska pracy w zakładzie. Czy w związku z (...)  »
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w czasie epidemii 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Pracownik naszego zakładu ma zajęte wynagrodzenie na poczet należności niealimentacyjnych. Od czerwca 2020 r. został on objęty przestojem ekonomicznym w związku z epidemią koronawirusa i (...)  »
Wyższa kwota wolna od potrąceń na podstawie oświadczenia 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Na mocy tarczy 3.0, tj. ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 (...)  »
Obniżenie wynagrodzenia i etatu na podstawie Kodeksu pracy i specustawy w sprawie COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Podstawowe tryby zmiany warunków zatrudnienia pracownika, w tym w zakresie wymiaru etatu i wysokości wynagrodzenia za pracę, określają przepisy Kodeksu pracy. To na podstawie tego (...)  »
Termin zaległego urlopu wyznaczy pracodawca 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Generalnie urlopy wypoczynkowe powinny być wykorzystywane w granicach tego roku kalendarzowego, za który przysługują. Jeżeli nie uda się udzielić pełnej puli urlopu w tym terminie, (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.