Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 27.02.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek dochodowy
Umorzenie wierzytelności/zobowiązań - konsekwencje w podatku dochodowym 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
W praktyce podmioty gospodarcze posiadają często niezapłacone wierzytelności lub nieuregulowane zobowiązania. W 2020 r. weszły w życie przepisy (tzw. ulga na złe długi/przepisy o zatorach (...)  »
Przesunięcie terminu wykonania usługi z powodu COVID-19 nie zmienia daty uzyskania przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Kwota wynikająca z faktury wystawionej w 2020 r. za usługę, która z powodu epidemii koronawirusa zostanie wykonana w 2021 r., jest przychodem w 2020 r. (...)  »
Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
W praktyce podmioty gospodarcze posiadają często niezapłacone wierzytelności lub nieuregulowane zobowiązania. W 2020 r. weszły w życie przepisy (tzw. ulga na złe długi/przepisy o zatorach (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP w ramach tarczy 6.0 a przychody podatkowe 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników, w ramach tarczy 6.0. Czy wartość tego dofinansowania stanowi przychód podatkowy dla spółki? Na podstawie (...)  »
Sfinansowanie zleceniobiorcy testu na COVID-19 a przychód podatkowy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Osoby zatrudnione w firmie na podstawie umowy zlecenia, przed wyjazdem na dane zlecenie, poddają się testowi na COVID-19. Koszt takiego testu pierwotnie ponosi zleceniobiorca, a (...)  »
Udostępnienie urządzeń medycznych do walki z koronawirusem 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Udostępnienie przez zakład pracy pracownikom i członkom ich rodzin koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów nie stanowi u pracownika nieodpłatnego świadczenia, gdyż nie jest dokonywane w interesie (...)  »
Zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Otrzymany przez pracownika zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej nie skutkuje u niego powstaniem przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej - skutki w PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Przedsiębiorca opodatkowany według zasad ogólnych, prowadzący PKPiR, opłaca za siebie wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy może odliczyć od podatku składkę zdrowotną zapłaconą za listopad (...)  »
Niektórzy płatnicy pdof zaliczki za styczeń zapłacą w sierpniu 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
W Dzienniku Ustaw z dnia 18 lutego 2021 r., pod pozycją 318, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów (...)  »
Zwrot za sprzęt do pracy zdalnej nie generuje pracowniczego przychodu 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Jeżeli pracownicy firmy, którzy pracę zdalną wykonują w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego, otrzymują od pracodawcy zwrot kosztów zakupu niezbędnego do tej pracy sprzętu, to (...)  »
Rozliczanie straty podatkowej z powodu COVID-19 w zeznaniu za 2019 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Przedsiębiorcy pewnie już wiedzą, czy rok 2020 zamknął się w ich firmie dochodem czy stratą podatkową. Jeśli ponieśli stratę w rozumieniu przepisów podatkowych, to istnieje (...)  »
Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników - w świetle wyjaśnień Min. Fin. udzielonych naszemu Wydawnictwu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, podmioty gospodarcze mogły uzyskać wsparcie w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS (w 100% lub w 50%) za niektóre (...)  »
Termin płatności zaliczek PIT pracowników i innych osób za styczeń br. ma zostać przesunięty 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.pl) znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek (...)  »
Tarcza 6.0 a przychód 
Gazeta Podatkowa nr 13 (1784) z dnia 15.02.2021
Otrzymałem dotację w kwocie 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności z art. 15 zze4 specustawy w sprawie COVID-19 w ramach tarczy 6.0. Po (...)  »
Ekwiwalent za zużycie internetu i energii elektrycznej w czasie pracy zdalnej a PIT - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 01.02.2021
Otrzymane przez pracowników pracujących zdalnie, w związku z COVID-19, świadczenia pieniężne tytułem zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej, nie (...)  »
Odliczenie straty poniesionej w 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
W 2020 r. spółka poniosła stratę przekraczającą 5.000.000 zł. Stratę można odliczyć w wyniku korekty zeznania za 2019 r. Spółka nie osiągnęła jednak dochodu w (...)  »
Przedłużenie ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej wpływa na prawo do ulgi rehabilitacyjnej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
W październiku 2020 r. upłynął okres, na jaki podatnikowi zostało wydane orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nowego orzeczenia nie uzyskał do końca 2020 (...)  »
Preferencyjna amortyzacja budynku nabytego w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Kupiliśmy budynek, w którym będą produkowane wyłącznie wyroby związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W styczniu 2021 r. budynek został oddany do używania. Czy możemy jednorazowo ująć (...)  »
Sprzęt biurowy do pracy w domu bez podatku - interpretacja indywidualna organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Zwrot kosztów zakupu krzesła biurowego pracownikom pracującym zdalnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego nie skutkuje u nich powstaniem przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Nieodpłatne szczepienia przeciw grypie bez podatku, ale ze składkami ZUS 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
W przypadku gdy przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy nie obligują pracodawcy do finansowania pracownikom kosztów szczepienia ochronnego, a pomimo to pracodawca pokryje taki wydatek (...)  »
Firmowa strata za 2020 r. w rozliczeniu za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Przedsiębiorcy, którzy zostali w 2020 r. poszkodowani przez COVID-19, zakończyli ten rok stratą podatkową oraz spełniają ustawowe kryteria, mogą już stratę za ten rok podatkowy (...)  »
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych kary umownej zapłaconej w okresie COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
W 2020 r. spółka z o.o. w wyniku nieobecności pracowników w pracy z powodu izolacji lub kwarantanny w okresie pandemii koronawirusa nie wywiązała się na (...)  »
Termin na realizację inwestycji służącej zaspokojeniu własnych celów mieszkaniowych w ramach ulgi mieszkaniowej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Art. 21 ust. 1 pkt 131 updof przewiduje, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa (...)  »
Polisa od utraty dochodów w czasie pandemii 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Z uwagi na epidemię koronawirusa podatnik prowadzący działalność gospodarczą chciałby zabezpieczyć się od utraty dochodów na wypadek niezdolności do pracy. Czy koszt nabycia polisy ubezpieczenia (...)  »
Zwrot pracownikowi kosztów związanych ze zdalnym świadczeniem pracy nie jest u niego przychodem - interpretacja organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Wypłacony przez pracodawcę ekwiwalent za energię elektryczną i internet wykorzystywane w czasie świadczenia przez pracownika pracy zdalnej, nie jest przychodem ze stosunku pracy. Tak wynika (...)  »
Złożenie przez niektórych podatników oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR-C 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Przypominamy, że na podstawie art. 11m ust. 1 i art. 11t ust. 1 updop, określone podmioty są obowiązane do złożenia odpowiednio: urzędom skarbowym oświadczenia o (...)  »
Tarcza 6.0 - wsparcie dla wybranych branż bez obciążeń podatkowych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych (...)  »
Skutki podatkowe umorzenia mikropożyczki 
Gazeta Podatkowa nr 4 (1775) z dnia 14.01.2021
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników kilka miesięcy temu otrzymał z Funduszu Pracy mikropożyczkę w kwocie 5.000 zł, o której mowa w art. 15zzd specustawy (...)  »
Ekwiwalenty przy pracy zdalnej a przychody pracownicze 
Gazeta Podatkowa nr 3 (1774) z dnia 11.01.2021
Wypłacone przez pracodawcę kwoty tytułem ekwiwalentu za zużycie internetu i energii elektrycznej przez pracowników wykonujących pracę zdalną nie stanowią dla tych ostatnich przychodu ze stosunku (...)  »
Podatek od przychodów z budynków w 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Czy w 2021 r. istnieje obowiązek zapłaty podatku do przychodów z budynków pomimo, że nadal obowiązuje stan epidemii w związku z COVID-19? Podatek dochodowy od (...)  »
Zwrot pracownikowi wykonującemu pracę zdalną kosztów zakupu sprzętu biurowego a PIT - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1081) z dnia 10.01.2021
Zwrot pracownikowi wykonującemu pracę zdalną w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego kosztów zakupu krzesła biurowego, nie stanowi dla niego przychodu podatkowego. Natomiast w przypadku (...)  »
Zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1080) z dnia 01.01.2021
Jak już pisaliśmy w poprzednim BI (nr 36 z 20 grudnia 2020 r.), od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące amortyzacji środków (...)  »
Preferencje związane z COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
Świadczenia covidowe wolne od PIT W 2020 r. rząd podejmował szereg działań, które miały na celu wsparcie różnych grup dotkniętych skutkami ogłoszenia stanu epidemii koronawirusa. (...)  »
Polsko-niemieckie porozumienie w zakresie opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej w czasie pandemii koronawirusa 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
Polska i Niemcy zawarły wzajemne porozumienie w zakresie stosowania art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 1 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w (...)  »
Dofinansowanie z FGŚP nie wyklucza przychodów i kosztów podatkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) otrzymane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS finansowanych przez pracodawcę stanowią przychód podatkowy, a sfinansowane tymi środkami koszty (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.