Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Podatek dochodowy
Decyzja o umorzeniu subwencji z PFR 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Podatnik otrzymał w 2020 r. subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), której nie zaliczył do przychodów z działalności z uwagi na jej zwrotny charakter. Jednak (...)  »
Zaniechanie poboru CIT/PIT od umorzenia subwencji z PFR - projekt rozporządzenia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) (...)  »
Skutki podatkowe dla uczestnika projektu 
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 stanowi przychód podatkowy. Dla (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym a CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
Otrzymaliśmy dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym. Czy wartość tego dofinansowania stanowi dla nas przychód dla celów CIT? Czy wynagrodzenia w części (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR bez podatku 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 przedsiębiorcy uzyskali różnego rodzaju wsparcie, m.in. subwencję z PFR z tarczy finansowej 1.0. Otrzymana subwencja może być umorzona w (...)  »
Ujęcie podatkowe premii dla zakładu przetwórstwa rybnego 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Przedsiębiorca (osoba prawna, czynny podatnik VAT) otrzymał premię dla zakładu przetwórstwa rybnego z postaci dopłaty do kapitału obrotowego w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem (...)  »
Dofinansowanie od starosty działalności prowadzonej bez zatrudnienia 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Prowadzę jednoosobowo działalność usługową (doradztwo zawodowe, coaching) opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2020 r. w związku z licznymi obostrzeniami i kolejnymi lockdownami spowodowanymi pandemią poziom (...)  »
Modyfikacja w darowiznach covidowych 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021
W ramach tzw. darowizn covidowych podatnicy pdof od podstawy obliczenia podatku, ryczałtowcy od przychodu, a podatnicy pdop od podstawy opodatkowania, mogą odliczać tzw. darowizny covidowe (...)  »
Podatkowe rozliczenie umorzenia subwencji z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021
Na gruncie podatku dochodowego powstanie przychodu do opodatkowania powiązane jest ze zdarzeniem, jakim jest umorzenie danego zobowiązania. W konsekwencji, o ile sam fakt otrzymania w (...)  »
Możliwość odliczania darowizn dla podmiotów leczniczych zwalczających COVID-19 - odpowiedź na interpelację poselską 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 01.07.2021
W związku z wygaśnięciem art. 7 ustawy o COVID-19 podatnicy z dniem 9 marca 2021 r. utracili prawo do odliczania darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 (...)  »
Koszty podwyższone u zdalnego pracownika 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1821) z dnia 24.06.2021
W dobie pandemii pracownicy pionu administracyjnego oraz działu informatycznego spółki z o.o. wykonywali swoją pracę zdalnie z miejsca zamieszkania. Tym, którzy dotychczas mieli stosowane podwyższone (...)  »
Sfinansowanie testu na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w firmowych kosztach 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Pracownik na koszt pracodawcy wykonał test na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Czy wydatek ten może być w firmie kosztem uzyskania przychodów? W naszej ocenie, wydatek na (...)  »
Upływa termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. i złożenia zeznania CIT-8 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Co do zasady, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w jednostkach, w których (...)  »
Opodatkowanie pracowniczych dodatków do wynagrodzenia 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
W ostatnich latach mocno rozbudował się system pozapłacowych świadczeń oferowanych pracownikom przez zatrudniające ich firmy. Obecnie poza comiesięcznymi wypłatami wynagrodzenia pracownicy otrzymują szereg innych gratyfikacji (...)  »
Rozpoczęcie konsultacji społecznych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (dalej: MRPiT) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie Polskiego Ładu. Jak wskazano, przedmiotem dyskusji (...)  »
Wydatki na organizację szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia ukazały się wytyczne na temat zasad przeprowadzenia w zakładach pracy szczepień przeciwko COVID-19. Program skierowany jest nie (...)  »
Czy w 2021 r. podatnicy CIT są zobowiązani do zapłaty podatku od przychodów z budynków? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021
W 2020 r. podatnicy CIT byli zwolnieni z obowiązku opłacania podatku od przychodów z budynków. Czy podobnie jest w 2021 r.? Podatek dochodowy od przychodu (...)  »
Ważność certyfikatu rezydencji - dla celów CIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021
Spółka z o.o. wypłaca na rzecz kontrahenta zagranicznego należności, z tytułu których jest zobowiązana pobrać podatek u źródła. Spółka uzyskała certyfikat rezydencji podatkowej tego kontrahenta, (...)  »
Skutki podatkowe umorzenia mikropożyczki 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Firmie została udzielona z Funduszu Pracy (FP) mikropożyczka w kwocie 5.000 zł, przewidziana w przepisach art. 15zzd specustawy w sprawie COVID-19. Po spełnieniu przez firmę (...)  »
Wydłużono terminy na złożenie informacji TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Na podstawie art. 23zf ust. 1 updof oraz art. 11t ust. 1 updop, podmioty powiązane: 1) obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w (...)  »
Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z tytułu nabycia środka trwałego, który zostanie wykorzystany do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, regulują przepisy (...)  »
Certyfikat rezydencji podatkowej w 2021 r. 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
1. Ogólne zasady określania ważności certyfikatu rezydencji Dokument urzędowy Certyfikat rezydencji podatkowej pozwala pobierać podatek u źródła w niższej wysokości lub nie pobierać go wcale, (...)  »
Zaliczenie nadpłaty składek ZUS na poczet bieżących płatności w związku z COVID-19 a rozliczenie roczne PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Prowadzę działalność gospodarczą. Z tego tytułu opłacam składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Składki ZUS za grudzień 2020 r. opłaciłam w styczniu 2021 r. (...)  »
Wydatki covidowe w rozliczeniach firmowych 
Gazeta Podatkowa nr 35 (1806) z dnia 04.05.2021
Pandemia COVID-19 z uwagi na reżim sanitarny, obowiązujące obostrzenia oraz okresowe lockdowny wymusiła przedefiniowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania wielu firm na różnych płaszczyznach. Dostosowanie się do (...)  »
Zapomogi wypłacane pielęgniarkom i położnym w związku z COVID-19 są wolne od PIT - interpretacja organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Zapomogi wypłacane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych swoim członkom, na podstawie regulaminu świadczeń socjalno-bytowych ze środków tego funduszu, w związku z zarażeniem się SARS-CoV-2 (...)  »
Ujęcie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 w kosztach spółki osobowej a prawo wspólników do jej odliczenia 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Spółka komandytowa przekazała w 2020 r. na rzecz domu pomocy społecznej darowiznę rzeczową na walkę z COVID-19. Jej wartość zaliczono do kosztów podatkowych. Czy postąpiono (...)  »
Sfinansowanie tlenoterapii pracownikom, którzy przeszli COVID-19 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Zakład pracy sfinansował tlenoterapię pracownikom, którzy przeszli COVID-19. Czy wartość tego świadczenia stanowi u pracownika przychód? Sfinansowanie tlenoterapii pracownikom, którzy przeszli COVID-19, nie powoduje u (...)  »
Czy można amortyzować środki trwałe nieużywane z powodu COVID-19? 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Osoba fizyczna prowadzi indywidualnie działalność gospodarczą. Z powodu COVID-19 zmuszona była ją zawiesić. Okresowo nie korzysta więc ze środków trwałych. Czy osoba ta może kontynuować (...)  »
Wsparcie z PFR bez przychodu, lecz z podatkowymi kosztami 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Czy wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przeznaczone na bieżącą działalność jest przychodem i kosztem podatkowym w firmie? Subwencja z PFR nie jest przychodem (...)  »
Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 z podwójną preferencją podatkową - interpretacja indywidualna organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Dopuszczalne jest ujęcie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie (wytworzenie) rzeczy będących przedmiotem darowizn przekazanych na cele przeciwdziałania COVID-19 oraz jednoczesne odliczenie od dochodu (...)  »
Ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu tzw. dodatku covidowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Lekarze prowadzący działalność leczniczą w szpitalu na podstawie kontraktu, w związku z pełnieniem dyżurów na oddziałach covidowych, otrzymują z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie (tzw. dodatek (...)  »
Zakup sprzętu medycznego do walki z COVID-19 w kosztach firmy 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Wydatki na zakup sprzętu medycznego (koncentratorów tlenu, pulsoksymetrów) w celu monitorowania i łagodzenia przebiegu choroby COVID-19 wśród pracowników/zleceniobiorców spółki i ich rodzin są kosztami uzyskania (...)  »
Prawo kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków pokrytych dotacją wyłączoną z przychodów podatkowych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Na podstawie art. 15zze4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (...)  »
Przedłużono termin składania zeznania CIT oraz innych formularzy podatkowych 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 571 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie (...)  »
Dodatek covidowy wypłacany lekarzom - moment powstania przychodu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Lekarz prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, pracujący w szpitalu, wystawił fakturę za dodatek covidowy w kolejnym miesiącu po miesiącu wykonania usługi na rzecz szpitala (np. faktura (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.