Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Sektor budżetowy
Opóźnienie w złożeniu wniosku o dofinansowanie w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Ze względu na pandemię jednostka oświatowa ma opóźnienie w przygotowaniu projektu edukacyjnego, który ma być dofinansowany ze środków EFS z rpo dla województwa. Czy nieterminowe (...)  »
Sprawozdawczość samorządowej instytucji kultury w zakresie zobowiązań z tytułu pomocy uzyskanej z tarczy antykryzysowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.07.2021 r.
Instytucje kultury mogły skorzystać w 2020 r. ze środków pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej, w tym ze środków, którymi dysponował Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Środki (...)  »
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r. i przekazania go szefowi KAS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Instytucja kultury - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych niewpisany do rejestru przedsiębiorców KRS - przekazuje roczne sprawozdanie finansowe (sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej (...)  »
Nieudzielenie przez radnych absolutorium dla wójta 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Grupa radnych zamierza głosować za nieudzieleniem wójtowi absolutorium z powodu niezrealizowania 3 zadań inwestycyjnych, w tym remontów budynków (inwestycje miały opóźnienia ze względu na COVID). (...)  »
Wykazywanie środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021
W związku z kryzysową sytuacją (COVID-19), NFZ wydłużył termin rozliczenia środków przekazanych szpitalom na świadczenie usług medycznych w 2020 r. Część z tych środków (tzw. (...)  »
Bramki do dezynfekcji osób używane na podstawie umowy użyczenia 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W kwietniu 2021 r. zawarliśmy z jednostką samorządu terytorialnego umowę użyczenia, której przedmiotem są dwie bramki do dezynfekcji osób. W umowie (...)  »
Wydatki poniesione na badania pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki poniesione na badania pracowników szkoły na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa SARS-COV-2? Wydatki związane z finansowaniem badań pracowników szkoły na (...)  »
Termin ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.04.2021 r.
Przepisy § 26 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej stanowią, iż ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność lub placówki kontynuującej działalność (...)  »
Ministerstwo Finansów o przesunięciu terminów wynikających z rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące (...)  »
Opublikowano wytyczne sanitarne do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.04.2021 r.
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała opracowane wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Generalnym Inspektoratem Sanitarnym wytyczne sanitarne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA 30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Terminy przedawnienia określone w przepisach prawa podatkowego w czasie epidemii - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 12 lutego 2021 r. (znak: RP.0441/144/6/1/2021), dotyczącym problematyki wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przedawnienia określonych w (...)  »
Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na dowóz osób do punktów szczepień 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do środków otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na organizację dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.03.2021 r.
30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia (...)  »
Ujęcie środków przeznaczonych na dopłaty do czynszu w klasyfikacji budżetowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.03.2021 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do środków, jakie gmina otrzymała na dopłaty do czynszu, oraz do wydatków realizowanych z tych środków? Zgodnie z art. 15zzzic ust. (...)  »
Ujęcie w księgach rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Na jakich kontach w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ująć środki uzyskane tytułem rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej? Środki uzyskane tytułem rekompensaty za (...)  »
Ulgi w podatkach lokalnych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2021 r.
Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wysłało do regionalnych izb obrachunkowych pismo z 27 lutego 2021 r. (nr PS2.055.2021) z prośbą o rozpowszechnienie aktualnych informacji (...)  »
Bezzwrotna pomoc uzyskana w okresie pandemii w rachunku przepływów pieniężnych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2021 r.
Trwale pozyskane środki pieniężne (bezzwrotne), stanowiące pomoc udzieloną w czasach pandemii (w postaci dofinansowania do prowadzonej działalności), prezentuje się w rachunku przepływów pieniężnych w działalności (...)  »
Ministerstwo Finansów o ujmowaniu przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.03.2021 r.
Według Ministerstwa Finansów, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, powinny być ujmowane w budżecie JST, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu JST. (...)  »
Ulgi w podatkach lokalnych, jakie mogą udzielać samorządy w czasie epidemii - wyjaśnienia MF 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl poinformował, że resort finansów zaktualizował wcześniejsze wytyczne dotyczące ulg, które mogą stosować gminy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19. Na (...)  »
Klasyfikacja rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2021 r.
Na mocy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi (...)  »
Komunikat RIO w Szczecinie w sprawie klasyfikacji rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.03.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie na stronie internetowej http://szczecin.rio.gov.pl/ zamieściła komunikat dotyczący klasyfikacji rekompensaty z tytułu pobierania opłaty targowej. Informuje w nim, iż zgodnie z (...)  »
Częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
Gmina zamierza w 2021 r. częściowo umorzyć opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu spożycia (czyli np. puby, restauracje). Czy można warunkować (...)  »
Prezentacja kosztów poniesionych w związku z COVID-19 w informacji dodatkowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2021 r.
Z uwagi na niestandardowy charakter kosztów poniesionych w związku z COVID-19, wskazane jest opisanie ich (określenie rodzaju i wartości) w informacji dodatkowej, jeżeli wysokość tych (...)  »
Bezzwrotne dofinansowanie do kosztów działalności operacyjnej w czasie pandemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Jesteśmy stacją pogotowia ratunkowego, w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu województwa, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymaliśmy w 2020 r. dotację celową na (...)  »
Dofinansowanie świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych z powodu pandemii w księgach SP ZOZ 
Gazeta Podatkowa nr 9 (1780) z dnia 01.02.2021
SP ZOZ ze względu na pandemię COVID-19 nie zrealizował w 2020 r. części świadczeń zdrowotnych, na które uzyskał w ramach ryczałtu dofinansowanie z NFZ. Niewykonane (...)  »
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych... zamieściło odpowiedź na pytanie (...)  »
Ministerstwo Finansów o ewidencji jednorazowego dofinansowania na zakup sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.01.2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
Zaciąganie zobowiązań do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jst będącego skutkiem COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.01.2021 r.
W 2020 r. korzystaliśmy z tzw. kredytu na ubytki w dochodach (z tarczy antykryzysowej), co nie wpływało na wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o (...)  »
Różnicowanie stawek podatku od nieruchomości dla obiektów hotelowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.01.2021 r.
W 2020 r. przyjęto stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. Pod koniec stycznia planuje się zmianę uchwały przez różnicowanie stawek dla obiektów hotelowych na (...)  »
Wsparcie dla gmin położnych na terenach górskich 
Gazeta Podatkowa nr 5 (1776) z dnia 18.01.2021
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu (...)  »
Przeznaczenie niewykorzystanych środków z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup komputerów do pracy zdalnej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.01.2021 r.
Czy można przeznaczyć niewykorzystane środki uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup komputerów dla pracowników świadczących pracę w trybie zdalnym? Praca zdalna jest wynikiem (...)  »
Środki pieniężne otrzymane na pokrycie świadczeń zdrowotnych niewykonanych w 2020 r. w związku z COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
Jesteśmy SP ZOZ. W związku z COVID-19 nie zrealizowaliśmy w 2020 r. wszystkich świadczeń zdrowotnych (w tym planowanych zabiegów i operacji) wynikających z umowy zawartej (...)  »
Środki otrzymane z rządowego wsparcia dla nauczycieli w jednostce samorządu terytorialnego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2020 r.
W jaki sposób w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego ująć środki otrzymane z rządowego wsparcia dla nauczycieli, które zostały następnie przekazane w formie dotacji celowej (...)  »
Ewidencja wypłacanego przez szkołę dofinansowania dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
Na mocy § 10c ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.