Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Rachunkowość
Zatwierdzenie sprawozdań w spółdzielniach mieszkaniowych po uchyleniu art. 90 i 90a ustawy o COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
Z dniem 7 września 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego (...)  »
Skutki odwołania stanu epidemii dla podatników podatku od przychodów z budynków 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
Nasza jednostka od czerwca 2022 r. zobowiązana jest obliczać podatek od przychodów z budynków. Jak ujmować w księgach rachunkowych naliczenie i zapłatę tego podatku? 1. (...)  »
Odwołanie stanu epidemii a terminy sprawozdawcze 
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
Z dniem 16 maja 2022 r. dotychczas obowiązujący w naszym kraju stan epidemii został zmieniony na stan zagrożenia epidemicznego. Fakt ten nie wpływa na terminy (...)  »
Bilansowe ujęcie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
1. Jednostki zobowiązane do tworzenia ZFŚS Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzy się i gospodaruje jego środkami na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 (...)  »
Przychód z tytułu umorzenia subwencji z PFR - prezentacja w nocie podatkowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Jako podatnik CIT mamy obowiązek sporządzenia noty podatkowej wskazującej różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto za 2021 r. W jakiej (...)  »
Zaniechanie poboru podatku od subwencji PFR w nocie podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022
Spółka z o.o. otrzymała umorzenie subwencji z PFR. W której pozycji noty podatkowej ją wykazać? Jaką podać podstawę prawną, jeśli o zaniechaniu poboru podatku od (...)  »
Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdań finansowych za 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
W 2022 r. terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2021 r. zostały wydłużone. Zmieniono je przede wszystkim ze względu na trudną do przewidzenia dynamikę i skutki (...)  »
Inwentaryzację za 2021 r. trzeba rozliczyć do 26 marca 2022 r. 
Gazeta Podatkowa nr 23 (1898) z dnia 21.03.2022
Ujawnione podczas inwentaryzacji za 2021 r. różnice inwentaryzacyjne trzeba wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych 2021 r. Ustalając ostateczny termin wyjaśnienia i rozliczenia tych różnic, (...)  »
Przychód z umorzonej pożyczki z PFR uwzględniany w limicie do pełnej księgowości 
Gazeta Podatkowa nr 102 (1873) z dnia 23.12.2021
W lipcu 2021 r. umorzono nam w znacznej części przyznaną wcześniej subwencję finansową z PFR. Jej kwoty nie ujęliśmy w księdze podatkowej w kolumnie przeznaczonej (...)  »
Zwrot w 2021 r. części dofinansowania wynagrodzeń otrzymanego w 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
W 2020 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z urzędu pracy wynagrodzeń pracowników za ten rok w związku z COVID-19. Ujęliśmy je w pozostałych przychodach operacyjnych. Część tego (...)  »
Inwentaryzacja w okresie pandemii koronawirusa - czy nadal można korzystać z uproszczeń? 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Czy mając na uwadze utrzymujący się stan pandemii koronawirusa jednostki, podobnie jak w zeszłym roku, mają prawo w określonych przypadkach przeprowadzać inwentaryzację w drodze weryfikacji (...)  »
Inwestycje w obcych środkach trwałych w związku z walką z COVID-19 a jednorazowa amortyzacja - interpretacja KIS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (1109) z dnia 20.10.2021
Podatnik nie ma prawa dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wytworzonych inwestycji w obcym środku trwałym. Preferencja taka dotyczy bowiem wyłącznie środków trwałych nabytych, a nie (...)  »
Podatkowo-księgowe problemy z rozliczaniem umorzenia pomocy covidowej z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
W podatku dochodowym umorzenie zobowiązania jest dla podmiotu gospodarczego zdarzeniem generującym powstanie opodatkowanego przychodu. Nie inaczej jest w przypadku umorzenia zobowiązań z tytułu subwencji finansowej (...)  »
Rozliczenie w księgach umorzonej subwencji z PFR przeznaczonej na zakup środka trwałego 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
W 2020 r. otrzymaliśmy subwencję finansową z PFR, którą przeznaczyliśmy m.in. na zakup środka trwałego. W 2021 r. uzyskaliśmy informację o umorzeniu 75% tej subwencji. (...)  »
Czy spłatę raty subwencji z PFR ujmować w księdze? 
Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021
Rozpoczęliśmy spłacanie nieumorzonej części subwencji finansowej z PFR, którą otrzymaliśmy w 2020 r. Czy spłacane kolejno raty należy wpisywać do księgi podatkowej? NIE. Spłata kolejnych (...)  »
Rozliczenie skutków korekty dokonanej w związku z wyceną darowizn rzeczowych otrzymanych przez SP ZOZ 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1104) z dnia 01.09.2021
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2020 r., w związku z walką z COVID-19, otrzymywaliśmy darowizny w postaci różnego rodzaju materiałów. Darowizny (...)  »
Terminy egzaminów ustnych na doradcę podatkowego 
Gazeta Podatkowa nr 69 (1840) z dnia 30.08.2021
Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego ogłosił terminy egzaminów dla kandydatów, którym przysługuje prawo do jednorazowego przystąpienia do części ustnej egzaminu na doradcę (...)  »
Czy przeksięgować nieumorzoną część subwencji z PFR? 
Gazeta Podatkowa nr 68 (1839) z dnia 26.08.2021
W lipcu 2021 r. umorzono nam część subwencji z PFR przyznanej w 2020 r. Umorzoną kwotę w księgach zaliczyliśmy do pozostałych przychodów operacyjnych. Czy część (...)  »
W której pozycji sprawozdania F-01 wykazać wartość umorzonej subwencji z PFR? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Jesteśmy zobowiązani do sporządzania sprawozdania F-01. W lipcu 2021 r. otrzymaliśmy decyzję o umorzeniu części subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju. Czy dla celów sprawozdawczości statystycznej (...)  »
Wpływ umorzenia subwencji z PFR na sprawozdanie - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021
Od czerwca 2021 r. rozpoczęto umarzanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) uzyskanych przez jednostki w związku z pandemią koronawirusa w 2020 r. W związku (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR - ujawnienie w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021, strona 73
W czerwcu 2021 r. została nam umorzona subwencja z PFR, jaką otrzymaliśmy w 2020 r. Ponieważ nasze sprawozdanie finansowe za 2020 r. nie jest jeszcze (...)  »
Ujęcie księgowe umorzenia subwencji finansowej z PFR nie zależy od celu, na jaki została ona wykorzystana - wyjaśnienie Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1103) z dnia 20.08.2021
W BI nr 22 z 1 sierpnia 2021 r., w opracowaniu kompleksowym pt. "Umorzenie subwencji z PFR - podatki i ewidencja księgowa w świetle wyjaśnień (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR a zapisy w księdze podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Otrzymaliśmy w 2020 r. subwencję finansową z PFR. Obecnie umorzono nam ją w znacznej części. Czy w związku z tym powinniśmy wykazać przychód w księdze (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR zawsze w pozostałe przychody operacyjne 
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Umorzenie w 2021 r. subwencji finansowej z PFR, przyznanej w 2020 r., powoduje konieczność zaksięgowania przychodu w księgach rachunkowych 2021 r. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów (...)  »
Ustalenie skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży dla potrzeb rozliczenia subwencji z PFR 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Przy ustalaniu wysokości zwrotu subwencji finansowej z PFR 1.0 znaczenie ma pozycja "skumulowana strata gotówkowa na sprzedaży". Jak ustalić tę pozycję, jeśli rozliczam się na (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR w księgach 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
W 2020 r. spółka z o.o. uzyskała subwencję z PFR w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. W czerwcu 2021 r. otrzymała informację o umorzeniu 75% (...)  »
W ciężar jakich kosztów zaksięgować wydatek na przeprowadzenie testu na COVID-19? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (543) z dnia 01.08.2021
W związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracownicy zobowiązani są wykonywać testy PCR na obecność koronawirusa. W ciężar jakich kosztów zakwalifikować wydatek na przeprowadzenie takiego testu? (...)  »
Umorzoną subwencję z PFR księguje się w przychody 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Otrzymana w 2020 r. subwencja finansowa z PFR na dzień jej otrzymania powinna była zostać ujęta w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR. Wykorzystać do (...)  »
Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r. i przekazania go szefowi KAS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.07.2021 r.
Instytucja kultury - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych niewpisany do rejestru przedsiębiorców KRS - przekazuje roczne sprawozdanie finansowe (sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej (...)  »
Zatwierdzanie sprawozdań finansowych w okresie pandemii 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
Jesteśmy stowarzyszeniem wpisanym tylko do rejestru stowarzyszeń w KRS. Sprawozdania finansowe zatwierdzamy na walnym zgromadzeniu członków. Nasz rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W (...)  »
Umorzenie subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021
W maju 2020 r. w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 otrzymaliśmy środki w formie subwencji, które przeznaczyliśmy na pokrycie bieżących kosztów działalności w 2020 r. (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS dotyczące 2020 r. rozliczane w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 57 (1828) z dnia 19.07.2021
Na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej otrzymaliśmy w 2021 r. decyzję o zwolnieniu z opłacania składek ZUS za 2020 r. Składki te jednak zostały przez (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. i przekazanie go do KRS 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
W związku z utrudnieniami, które są konsekwencją pandemii koronawirusa, przesunięte zostały terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych. W przypadku jednostek sektora prywatnego, których rok obrotowy jest tożsamy (...)  »
Zapłata za usługę z użyciem bonu turystycznego w księgach 
Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021
Spółka z o.o. prowadzi pensjonat, w którym klienci zapłatę za świadczone usługi turystyczne mogą uregulować bonem turystycznym. W jaki sposób ujmować w księgach rozliczenie takiej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.