Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Rachunkowość
Upływa termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. i złożenia zeznania CIT-8 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1097) z dnia 20.06.2021
Co do zasady, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w jednostkach, w których (...)  »
Otrzymane w ramach tarczy dofinansowanie wynagrodzeń w sprawozdaniu finansowym 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021
Nasza spółka z o.o. w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 otrzymała z FGŚP dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS finansowanych przez pracodawcę. Czy (...)  »
Wyjaśnienia PFR dotyczące umorzenia subwencji finansowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
W jednostkach, które nie są przedsiębiorcami uprawnionymi do 100% umorzenia subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w wymienionych w (...)  »
Obowiązek badania sprawozdania finansowego po zmianie formy prawnej - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021
Obowiązek badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy ustalany jest na podstawie parametrów, jakie dana jednostka osiągnęła w roku poprzedzającym. Zgodnie z przepisami art. 64 ust. (...)  »
Wykazywanie środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych SP ZOZ 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1095) z dnia 01.06.2021
W związku z kryzysową sytuacją (COVID-19), NFZ wydłużył termin rozliczenia środków przekazanych szpitalom na świadczenie usług medycznych w 2020 r. Część z tych środków (tzw. (...)  »
Harmonogram z ostatecznymi terminami dotyczącymi sprawozdań za 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1812) z dnia 24.05.2021
Na skutek trzeciej fali pandemii COVID-19 wiele jednostek zobligowanych do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r. miało problem z terminowym wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów (...)  »
Wydłużenie terminu na złożenie sprawozdań finansowych do PFRON 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce Aktualności zamieścił komunikat dotyczący sposobu i terminu składania do PFRON sprawozdań finansowych za (...)  »
Skutki umorzenia subwencji finansowej otrzymanej z PFR w księgach i sprawozdaniu 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Spółka w 2020 r. otrzymała subwencję w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR 1.0. W bieżącym roku część subwencji zostanie spółce umorzona. Jak ująć w (...)  »
Bramki do dezynfekcji osób używane na podstawie umowy użyczenia 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (538) z dnia 20.05.2021
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W kwietniu 2021 r. zawarliśmy z jednostką samorządu terytorialnego umowę użyczenia, której przedmiotem są dwie bramki do dezynfekcji osób. W umowie (...)  »
Pokrycie straty za 2020 r. oraz jednoczesna wypłata dywidendy z kapitału utworzonego z zysków lat ubiegłych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Spółka z o.o. w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. wykazała stratę. Organ zatwierdzający zamierza podjąć uchwałę o pokryciu straty z kapitału zapasowego utworzonego w 2020 (...)  »
Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. a rozliczenie wyniku finansowego w 2021 r. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1094) z dnia 20.05.2021
Czy w przypadku braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. jednostki (w związku z pandemią), osiągnięty w roku poprzednim przez jednostkę wynik powinien pozostać na (...)  »
Zwrot covidowego dofinansowania wynagrodzeń 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 06.05.2021
W 2020 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z urzędu pracy wynagrodzeń pracowników za ten rok w związku z COVID-19. Ujęliśmy je w księgach rachunkowych jako pozostały przychód (...)  »
Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych spółek komandytowych 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (537) z dnia 01.05.2021
Dłuższy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego dla jednostek sektora prywatnego Z dniem 30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki (...)  »
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. za 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 32 (1803) z dnia 22.04.2021
Rok obrotowy naszej spółki z o.o. pokrywa się z kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. zostanie przygotowane w wydłużonym terminie. Czy tak jak w zeszłym (...)  »
Ministerstwo Finansów o przesunięciu terminów wynikających z rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.04.2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące (...)  »
BILANS 2020 - przesunięcie terminów sprawozdawczych a przekazanie sprawozdań za 2020 r. do KRS i Szefa KAS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1091) z dnia 20.04.2021
Czy przesunięcie terminów sprawozdawczych dotyczy również przekazania sprawozdań finansowych za 2020 r. do KRS lub Szefa KAS? W poprzednim numerze BI informowaliśmy, iż na podstawie (...)  »
Subwencja finansowa otrzymana z Polskiego Funduszu Rozwoju 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Spółka z o.o. otrzymała w 2020 r. subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). W jaki sposób powinna wykazać tę subwencję w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym (...)  »
Wsparcie uzyskane w ramach tarczy antykryzysowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
Otrzymaliśmy dotację z PARP na kapitał obrotowy oraz bezzwrotne dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej. Jak zaprezentować uzyskane wsparcie w rachunku (...)  »
Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych za 2020 r. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA 30 marca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy wypełnienia obowiązków sprawozdawczych 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (536) z dnia 20.04.2021
W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2021 r. pod poz. 572 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. (...)  »
Przestój z powodu epidemii a bilansowe odpisy amortyzacyjne od maszyn produkcyjnych 
Gazeta Podatkowa nr 30 (1801) z dnia 15.04.2021
Z powodu absencji wielu pracowników na skutek pandemii COVID-19 (izolacja, kwarantanna, sprawowanie opieki nad dziećmi przedszkolnymi) zawiesiliśmy produkcję. Czy w okresie przestoju można dokonywać odpisów (...)  »
BILANS 2020 - założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1090) z dnia 10.04.2021
Jak wielokrotnie przypominaliśmy, jednostki przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r. mogą korzystać z opracowania udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) pt. "Sprawozdanie finansowe (...)  »
Nowe terminy dotyczące sprawozdań za 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
Terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za 2020 r. zostały przesunięte. Stało się to na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie (...)  »
Środki otrzymywane przez jednostki samorządu terytorialnego na dowóz osób do punktów szczepień 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do środków otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na organizację dowozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi (...)  »
Paragon fiskalny jako podstawa zwrotu zleceniobiorcy kosztów testu na COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
Osoby zatrudnione w naszej spółce na umowę zlecenia wyjeżdżają do Niemiec jako opiekunki osób starszych. W związku z epidemią poddają się testowi na COVID-19. Opiekunki (...)  »
Zwrot dofinansowania otrzymanego z WUP na ochronę miejsc pracy - ujęcie w księgach oraz wykazanie w sprawozdaniu 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1089) z dnia 01.04.2021
Spółka w 2020 r. otrzymała dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na ochronę miejsc pracy za okres lipiec-wrzesień. Po zakończeniu dofinansowania spółka złożyła rozliczenie i w listopadzie (...)  »
Komunikat MF
Sprawozdania finansowe sektora prywatnego za 2020 r. jednak do 30 czerwca 2021 r.! 
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Ostateczny termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. m.in. jednostek gospodarczych zostanie wydłużony. Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że należy je sporządzić do 31 (...)  »
Ujęcie środków przeznaczonych na dopłaty do czynszu w klasyfikacji budżetowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.03.2021 r.
Jaką klasyfikację budżetową zastosować do środków, jakie gmina otrzymała na dopłaty do czynszu, oraz do wydatków realizowanych z tych środków? Zgodnie z art. 15zzzic ust. (...)  »
Propozycja wydłużenia terminów dotyczących sprawozdawczości niektórych jednostek 
Gazeta Podatkowa nr 23 (1794) z dnia 22.03.2021
Na stronie internetowej legislacja.gov.pl opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji (...)  »
Ujęcie w księgach rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Na jakich kontach w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ująć środki uzyskane tytułem rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej? Środki uzyskane tytułem rekompensaty za (...)  »
Wpływ na sprawozdanie zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskanego w ramach tarczy 6.0 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Jesteśmy spółką z o.o. W ramach tarczy 6.0 w styczniu 2021 r. złożyliśmy do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za listopad 2020 (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS za 2020 r., przyznane w 2021 r. - w księgach 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Złożyliśmy wniosek o umorzenie składek ZUS za listopad 2020 r. na mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej. Decyzję o zwolnieniu otrzymaliśmy dopiero w lutym 2021 r. (...)  »
Ewidencja zakupu testów dla pracowników na COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 22 (1793) z dnia 18.03.2021
Nasza jednostka dobrowolnie finansuje pracownikom testy na COVID-19. Jak zaksięgować wydatki poniesione na nabycie tych testów? Czy należy je wyodrębnić w ewidencji księgowej? Wydatki na (...)  »
Bezzwrotna pomoc uzyskana w okresie pandemii w rachunku przepływów pieniężnych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2021 r.
Trwale pozyskane środki pieniężne (bezzwrotne), stanowiące pomoc udzieloną w czasach pandemii (w postaci dofinansowania do prowadzonej działalności), prezentuje się w rachunku przepływów pieniężnych w działalności (...)  »
Jednorazowy odpis amortyzacyjny budynku zakupionego w celu wytwarzania artykułów służących walce z COVID-19 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Zakupiliśmy budynek z przeznaczeniem na halę produkcyjną. W budynku tym zostaną zainstalowane maszyny i rozpoczniemy produkcję jednorazowych rękawiczek. Czy wydatek na zakup takiego obiektu może (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.