Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Rachunkowość
Zwolnienie dotyczące składek ZUS w ramach tarczy 6.0 na przełomie lat obrotowych 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Spółka z o.o. otrzymała w lutym br. decyzję o 100% zwolnieniu ze składek ZUS od wynagrodzeń za listopad 2020 r. Wypłaty tych wynagrodzeń zgodnie z (...)  »
Podpisywanie sprawozdania finansowego i odpowiedzialność za sprawozdanie 
Gazeta Podatkowa nr 18 (1789) z dnia 04.03.2021, strona 12
UWAGA! Zmiana terminów (czytaj więcej) Sprawozdanie finansowe powinien podpisać kierownik jednostki i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ponieważ sprawozdanie finansowe jest obecnie sporządzane w (...)  »
Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią UWAGA! Zmiana terminów 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021, strona 9
Ze względu na COVID-19 przeprowadzamy inwentaryzację zapasów w drodze weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Czy jest to prawidłowe? Jeśli tak, to (...)  »
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Kryzys wywołany epidemią spowodował ograniczenie zakresu działalności naszego przedsiębiorstwa. Przyczyniło się to do obniżenia wielkości produkcji poniżej normalnych zdolności produkcyjnych. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)  »
Jakie informacje na temat skutków pandemii ujawnia się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Nasza spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jakie informacje dotyczące obecnej sytuacji związanej z COVID-19 wykazać w ustępie 10 (...)  »
Zmiany powodujące zwiększenie wartości szacunkowej rezerwy, wywołane skutkami COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Sprzedajemy produkty długotrwałego użytku z gwarancją naprawy usterek fabrycznych. W wyniku COVID-19 spadła sprzedaż tych produktów. Aby zachęcić klientów do zakupów wydłużyliśmy okres gwarancji z (...)  »
Dotacja na kapitał obrotowy z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w rachunku zysków i strat 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
W 2020 r. otrzymaliśmy dotację na kapitał obrotowy z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czy taką dotację powinniśmy wykazać w rachunku zysków i strat sporządzanym w (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych umorzonych składek ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Czy składki ZUS, które zostały w całości umorzone w związku z przepisami o COVID-19 podlegają zaksięgowaniu na koncie syntetycznym (jako przychody), czy pozabilansowym? Jak postąpić, (...)  »
Prezentacja kosztów poniesionych w związku z COVID-19 w informacji dodatkowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2021 r.
Z uwagi na niestandardowy charakter kosztów poniesionych w związku z COVID-19, wskazane jest opisanie ich (określenie rodzaju i wartości) w informacji dodatkowej, jeżeli wysokość tych (...)  »
Bezzwrotne dofinansowanie do kosztów działalności operacyjnej w czasie pandemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Jesteśmy stacją pogotowia ratunkowego, w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu województwa, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymaliśmy w 2020 r. dotację celową na (...)  »
Zdarzenia związane z COVID-19 w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 15 (1786) z dnia 22.02.2021
COVID-19 odcisnął piętno także w gospodarczej sferze życia. Nie ma raczej jednostek, które po zakończeniu 2020 r. mogłyby stwierdzić, że pandemia nie wywarła żadnego wpływu (...)  »
Wyjaśnienie PFR dotyczące definicji kosztów stałych 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju https://pfrsa.pl w zakładce Aktualności zamieszczono wyjaśnienie dotyczące definicji "Kosztów Stałych" zastosowanej w programie rządowym "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu (...)  »
Umorzenie pożyczki otrzymanej w związku z COVID-19 w księgach i sprawozdaniu jednostki małej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
Jestem przedsiębiorcą prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą, zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rachunek zysków i strat sporządzam w wariancie porównawczym. W 2020 r. otrzymałem pożyczkę w (...)  »
Prezentacja w sprawozdaniu dofinansowania do wynagrodzeń, otrzymanego w ramach tarczy 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021, strona 9
W 2020 r. spółka z o.o. otrzymała w ramach tarczy 2.0 dofinansowanie do wynagrodzeń za 3 miesiące. W której pozycji rachunku zysków i strat sporządzanego (...)  »
Informacja dodatkowa (cz. II) 
Gazeta Podatkowa nr 12 (1783) z dnia 11.02.2021
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać dane uzupełniające i wyjaśnienia do poszczególnych pozycji pozostałych elementów sprawozdania finansowego. Są one ich liczbowo-opisowym uszczegółowieniem, wyjaśnieniem i rozszerzeniem. (...)  »
Otrzymanie oraz umorzenie subwencji finansowej z PFR 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1084) z dnia 10.02.2021
W 2020 r. jako jednostka produkcyjno-usługowa otrzymaliśmy subwencję finansową z PFR. Jak ująć skutki takiej pomocy oraz jej częściowe umorzenie w księgach rachunkowych i zaprezentować (...)  »
Wpływ zagrożenia kontynuacji działalności na sprawozdanie finansowe za 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021
Trwająca wciąż pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na sytuację gospodarczą wielu podmiotów w 2020 r. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. szczególnej oceny wymaga (...)  »
Udokumentowanie zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Osoby zatrudnione w naszej spółce na umowę zlecenia wyjeżdżają do Niemiec jako opiekunki osób starszych. W związku z epidemią poddają się testowi na COVID-19. Opiekunki (...)  »
Koszty likwidacji zapasów i odwołanych podróży służbowych w związku z COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
W związku z pandemią nasza jednostka musiała zlikwidować część zapasów oraz odwołać zaplanowane podróże służbowe. Czy koszty związane z powyższymi działaniami należy zaliczyć do pozostałych (...)  »
Inwentaryzacja oraz ewidencja zdarzeń w okresie COVID-19 - w wyjaśnieniach Min. Fin. 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) przedstawia zagadnienia pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, a także sporządzaniu sprawozdań finansowych. W najnowszych wyjaśnieniach zgrupowanych (...)  »
Ewidencja wykorzystania ZFRON w ramach tarczy antykryzysowej 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 01.02.2021
W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajduje się przepis, zgodnie z którym można przeznaczyć do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji (...)  »
Na jakim koncie ująć koszty zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników w związku z pandemią? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Nasza jednostka, w związku z pandemią, zakupuje maseczki, rękawiczki ochronne oraz środki dezynfekujące dla pracowników. Czy koszty dotyczące takich zakupów powinniśmy ujmować na koncie "Ubezpieczenia (...)  »
Ujęcie ryczałtowych przychodów ze świadczeń zdrowotnych niezrealizowanych w związku z pandemią - wyjaśnienie Min. Fin. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sektora Prywatnego oraz Jednostki Sektora Finansów Publicznych... zamieściło odpowiedź na pytanie (...)  »
Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników - prezentacja i ujawnienie w sprawozdaniu finansowym 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1083) z dnia 01.02.2021
W 2020 r. w ramach programów pomocowych otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym. Jak takie środki wykazać (...)  »
Ministerstwo Finansów o ewidencji jednorazowego dofinansowania na zakup sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.01.2021 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19/Jednostki Sfery Budżetowej - pytania i odpowiedzi zamieszczono odpowiedź na pytanie dotyczące (...)  »
Rekomendacje KSR dotyczące sprawozdań finansowych w czasie COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 04.01.2021
Sprawozdania finansowe za 2020 r. ze względu na panującą pandemię będą sporządzane w nietypowych warunkach. W związku z tym Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje, które (...)  »
Ujęcie w księgach oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym subwencji otrzymanej z PFR 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
Spółka otrzymała w 2020 r. subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Subwencja została przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów oraz zakup środków trwałych umarzanych według zasad (...)  »
Środki pieniężne otrzymane na pokrycie świadczeń zdrowotnych niewykonanych w 2020 r. w związku z COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
Jesteśmy SP ZOZ. W związku z COVID-19 nie zrealizowaliśmy w 2020 r. wszystkich świadczeń zdrowotnych (w tym planowanych zabiegów i operacji) wynikających z umowy zawartej (...)  »
Inwentaryzacja w czasie COVID-19 według rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
W rekomendacjach Komitetu Standardów Rachunkowości, dotyczących sporządzania sprawozdania finansowego w czasie pandemii COVID-19, rozdział III poświęcono kwestii przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. Poniżej prezentujemy (...)  »
Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości UWAGA! Zmiana terminów 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (1080) z dnia 01.01.2021, strona 65
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono opracowanie pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19 - rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości". Rekomendacje zostały wydane w związku (...)  »
Środki otrzymane z rządowego wsparcia dla nauczycieli w jednostce samorządu terytorialnego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2020 r.
W jaki sposób w księgach budżetu jednostki samorządu terytorialnego ująć środki otrzymane z rządowego wsparcia dla nauczycieli, które zostały następnie przekazane w formie dotacji celowej (...)  »
Ewidencja wypłacanego przez szkołę dofinansowania dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2020 r.
Na mocy § 10c ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (...)  »
Rozliczenie zaliczki wpłaconej ze środków ZFŚS na imprezę, która nie odbyła się z powodu COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
W 2019 r. pracodawca zapłacił ze środków ZFŚS zaliczkę na poczet imprezy rozrywkowej dla pracowników i ich rodzin, która miała się odbyć w 2020 r. (...)  »
Rozliczenie straty w spółce kapitałowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
1. Ogólne zasady odliczenia straty podatkowej od dochodu Na podstawie art. 27 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, (...)  »
Ryzyka oszustwa w sprawozdaniach finansowych sporządzanych w okresie pandemii COVID-19 - wskazówki PANA 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020
Na stronie internetowej (www.pana.gov.pl) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej: PANA) udostępniono opracowanie pt. "Planowanie badania ryzyka oszustwa w okresie pandemii COVID-19". W opracowaniu kierowanym do (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.