Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 29.11.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Rachunkowość
Terminy związane ze sporządzeniem, zatwierdzeniem i udostępnieniem sprawozdania finansowego za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Jednostki, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r., a które nie podlegają nadzorowi KNF, przygotowują swoje sprawozdania finansowe za 2019 r. wyjątkowo do (...)  »
Ewidencja księgowa oraz prezentacja w bilansie pożyczki uzyskanej z PFR - konsultacja MF 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) w zakładce poświęconej zagadnieniom związanym z ewidencją i sprawozdawczością finansową skutków walki z koronawirusem zamieszczono wyjaśnienie dotyczące sposobu ujęcia (...)  »
Składki ZUS opłacane nieterminowo - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
Niekiedy podmioty gospodarcze ze względu na trudną sytuację finansową nie regulują składek ZUS w terminach do tego przewidzianych. Zaleganie z opłacaniem składek ZUS może wynikać (...)  »
Dofinansowanie od starosty w związku z koronawirusem - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020
W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem, starosta może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników. Wsparcie od starosty może otrzymać także przedsiębiorca (osoba fizyczna) (...)  »
Ulga w zakresie podatku od nieruchomości wynikająca z tarczy antykryzysowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Jesteśmy spółką z o.o. Zgodnie z uchwałą rady miasta otrzymaliśmy pomoc w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca 2020 (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w ramach tarczy antykryzysowej w jednostce stosującej MSR 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Nasza spółka stosuje MSR. W kwietniu 2020 r. otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków FGŚP do wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem (...)  »
Koszty składek ZUS płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń przestojowych pracowników produkcyjnych 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W związku z epidemią COVID-19 produkcja wyrobów gotowych w naszym zakładzie została wstrzymana. Pracownikom produkcyjnym wypłacamy wynagrodzenie przestojowe, które zaliczamy do pozostałych kosztów operacyjnych (niewykorzystane (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Darowizny na walkę z COVID-19 w świetle ustaw o podatku dochodowym W art. 52n updof i art. 38g updop określone zostały zasady odliczania darowizn przekazywanych (...)  »
Przesunięcie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych przez organizacje pożytku publicznego 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
NOWE ROZPORZĄDZENIE W Dzienniku Ustaw z 22 maja 2020 r. pod poz. 906 opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja (...)  »
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. upływa 30 czerwca 2020 r. 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W myśl art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia (...)  »
Kolejne odpowiedzi Min. Fin. w kwestii ujęcia w księgach skutków skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19 zamieściło kolejne odpowiedzi na pytania dotyczące ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń (...)  »
Zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020
W jakim paragrafie wydatków ująć zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej - 421, 423, czy 302? Wydatki na zakup przyłbic (...)  »
Ujęcie księgowe mikropożyczki otrzymanej z Funduszu Pracy 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Jestem mikroprzedsiębiorcą. Złożyłem wniosek do powiatowego urzędu pracy o przyznanie mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W jaki sposób powinienem ją zaewidencjonować w (...)  »
Jak księgować dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń i składek ZUS należnych od pracodawcy? 
Gazeta Podatkowa nr 49 (1715) z dnia 18.06.2020
Nasza jednostka pozarządowa wystąpiła o dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w związku z COVID-19 oraz o środki na opłacanie (...)  »
Wydatki związane z finansowaniem testów na koronowirusa u pracowników 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.06.2020 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinny znaleźć się wydatki na badania (testy) pracowników na koronawirusa? Wydatki związane z finansowaniem usług zdrowotnych na rzecz pracowników, w (...)  »
Termin sporządzenia i udostępnienia KRS sprawozdania finansowego za 2019 r. 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Rok obrotowy naszej spółki z o.o. jest równy kalendarzowemu. W jakim terminie należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. i wysłać je do KRS? (pytanie (...)  »
Ewidencja księgowa kosztów związanych z epidemią 
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Z powodu pandemii koronawirusa przedsiębiorcy ponoszą szereg kosztów związanych z wprowadzonymi działaniami przeciwepidemicznymi. Ograniczenia spowodowane stanem epidemii powodują m.in. przestoje w firmach, straty w towarach, (...)  »
Dezynfekcja gminnych przystanków autobusowych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
W związku z epidemią COVID-19 gmina zleciła wykonanie dezynfekcji wiat i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie całej gminy. Dezynfekcja ma poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć ryzyko (...)  »
Ujęcie zakupu środków ochrony przed COVID-19 w księgach jednostki budżetowej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jesteśmy jednostką budżetową. W związku z pandemią COVID-19 zakupiliśmy środki dezynfekujące, rękawiczki i maseczki dla pracowników naszej jednostki. Prosimy o wskazanie sposobu ujęcia tych środków (...)  »
Jak księgować subwencję otrzymaną w ramach Tarczy Finansowej z PFR? 
Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020
Jako mały przedsiębiorca złożyliśmy wniosek o subwencję finansową w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. W jaki sposób powinien być księgowany wpływ tej subwencji (...)  »
Kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń związanych z koronawirusem - wyjaśnienia MF 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano kolejne konsultacje dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, pojawiających się w jednostkach w związku z walką z koronawirusem. Przedstawione (...)  »
Otrzymanie subwencji z PFR - zasady przyznawania, podatki i ewidencja księgowa 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1060) z dnia 10.06.2020, strona 19
Podmioty gospodarcze, które poniosły negatywne skutki pandemii, mogą otrzymać m.in. wsparcie w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (dalej: PFR). Taka pomoc może (...)  »
Ewidencja w księgach i rozliczenie dla celów VAT nieodpłatnego przekazania tabletów dla szkoły 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Nasza firma posiada na stanie tablety. Postanowiliśmy tablety te przekazać dla szkoły podstawowej znajdującej się w naszej miejscowości. 1) Czy przekazanie to należy opodatkować VAT? (...)  »
Kolejne wyjaśnienia MF dotyczące ewidencji księgowej związanej z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 46 (1712) z dnia 08.06.2020
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl (w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19) zamieściło kolejne wyjaśnienia dla jednostek prowadzących księgi rachunkowe na temat sporządzania (...)  »
Ujęcie w księgach wynagrodzenia chorobowego pracowników objętych kwarantanną w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020
Jeden z naszych pracowników został poddany obowiązkowej kwarantannie ze względu na styczność z osobą zarażoną COVID-19. Czy wartość wypłacanego mu wynagrodzenia chorobowego powinna zostać odniesiona (...)  »
Ewidencja w księgach i rozliczenie podatkowo-składkowe przy częściowym zwolnieniu ze składek ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 01.06.2020
Prowadzimy działalność od kilku lat. Na dzień 29 lutego 2020 r. zatrudnialiśmy kilkunastu pracowników. Złożyliśmy w ZUS wniosek o zwolnienie z opłacenia składek za marzec, (...)  »
Ewidencja księgowa zasiłku opiekuńczego wypłacanego na skutek pandemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 01.06.2020
Pracownicy skorzystali z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na skutek zamknięcia placówek oświatowych ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19. Na jakim koncie kosztowym powinniśmy jako płatnik zasiłku (...)  »
Wyodrębnianie w księgach SP ZOZ kosztów związanych z epidemią COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Wszystkie koszty ponoszone przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) związane z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 zalicza się w księgach tego zakładu do kosztów (...)  »
W ciężar jakich kosztów odnieść wydatki na zakup środków ochrony przed COVID-19? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
W związku z epidemią zakupiliśmy środki ochrony takie jak: mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki jednorazowe. Środki te zostały wydane do użytku pracownikom oraz (...)  »
Subwencja przyznana w ramach tarczy finansowej oferowanej przez PFR dla małych i średnich firm 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Spółka z o.o. w ramach programu wsparcia finansowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" złożyła wniosek o subwencję finansową. Decyzja (...)  »
Pożyczka otrzymana z FP w ramach tarczy antykryzysowej 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Jak zaksięgować środki otrzymane z FP na wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy? Jeżeli pożyczka zostanie umorzona, to jak (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w związku z epidemią 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Zwróciliśmy się z wnioskiem o przyznanie dofinansowania ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku z COVID-19 (...)  »
Nowy termin złożenia do PFRON sprawozdań finansowych w związku z COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON) na stronie internetowej www.pfron.org.pl poinformował, iż w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 wydłużony został termin na złożenie elektronicznego (...)  »
Podmioty podlegające nadzorowi KNF w kontekście przedłużenia terminów sprawozdawczych - wyjaśnienie MF 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze BI z 20 maja br., Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) uruchomiło zakładkę, na której publikowane są wyjaśnienia (...)  »
Wynagrodzenie przestojowe wypłacane pracownikom wykonującym prace rozwojowe 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1059) z dnia 01.06.2020
Spółka prowadziła prace rozwojowe nad uruchomieniem innowacyjnej linii technologicznej (prototypu). Obecnie, ze względu na ograniczone możliwości kontynuacji prac związane z COVID-19, prace zostały wstrzymane. Kadra (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.