Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Sektor budżetowy
Odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej przy podatkach stanowiących dochód budżetu gminy 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 29 kwietnia 2020 r. (znak RP.0441/26/23/1/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o zajęcie stanowiska odnośnie wątpliwości związanych ze (...)  »
Złagodzone wytyczne GIS dla żłobków - informacja MRPiPS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało o złagodzonych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla żłobków. Jak czytamy w informacji: (...)  »
Audyt wewnętrzny w warukach pandemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Komunikaty przedstawiło informację Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i (...)  »
Zmiana rozporządzenia dotycząca czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2020 r. pod poz. 1004 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Zmiana rozporządzenia dotycząca czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 3 czerwca 2020 r. pod poz. 990 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 8 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-41/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie wykonywania wydatków (...)  »
Tarcza antykryzysowa 4.0 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.06.2020 r.
Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. (...)  »
Dyrektorzy zdecydują, jak wydać świadectwa 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że o formie i terminie wydania uczniom świadectwa zdecyduje dyrektor szkoły. Może on ustalić odbiór (...)  »
RIO ostrzega przed nadużywaniem przez wójtów szczególnych uprawnień w związku z epidemią 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2020 r.
W piśmie z dnia 14 maja 2020 r. (znak RP.0441/68/26/1/2020) RIO w Gdańsku udzieliła obszernych wyjaśnień dotyczących specjalnych kompetencji organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, jakie (...)  »
Dostęp rodziców do danych z nagrań monitoringu w żłobku – instrukcja UODO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl w dziale Aktualności zakomunikował, że pozyskanie przez rodzica danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu w żłobku jest (...)  »
Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w terminie głównym 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, iż w związku z przeprowadzaniem egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła szczegółową informację dotyczącą harmonogramu (...)  »
Dodatkowe terminy egzaminów i nauki od września 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że na początku lipca będzie dodatkowy termin egzaminów w szkołach - maturalnego i ósmoklasisty dla (...)  »
Audyt wewnętrzny w warunkach pandemii – informacja MF 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2020 r.
Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych/Komunikaty przedstawiło informację Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i (...)  »
Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek – informacja MEN 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku (...)  »
Weryfikacja przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2020 r.
W jaki sposób weryfikować przedsiębiorców wnioskujących o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 29 maja 2020 r. pod poz. 963 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Nowe wytyczne dla pieczy zastępczej - informacja MRPiPS 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że z uwagi na etapowe łagodzenie ograniczeń związanych z COVID-19 oraz potrzebę (...)  »
Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku (...)  »
Klasyfikacja wydatków związanych z ograniczeniem ryzyka zarażenia się COVID-19 w domu pomocy społecznej 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Jesteśmy domem pomocy społecznej. W jakim paragrafie wydatków ująć zakup tkaniny na szycie maseczek dla pracowników i wolontariuszy oraz wydawanych na poszczególne grupy rękawic lateksowych (...)  »
Zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w związku z działaniami dotyczącymi COVID-19 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.06.2020 r.
Dotychczas to organ stanowiący jst mógł podejmować uchwały w sprawie limitu zobowiązań z tytułu kredytów czy pożyczek oraz udzielał upoważnień dla organu wykonawczego. Tarcza antykryzysowa (...)  »
Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało o dodatkowych środkach ochrony dla szkół i placówek oświatowych. Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże (...)  »
Realizacja awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.06.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało, że zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.06.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 maja 2020 r. pod poz. 952 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.06.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował o założeniach projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu, (...)  »
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.06.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 28 maja 2020 r. pod poz. 953 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Wyodrębnianie w księgach SP ZOZ kosztów związanych z epidemią COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Wszystkie koszty ponoszone przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) związane z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 zalicza się w księgach tego zakładu do kosztów (...)  »
Samorządy wyłączone spod możliwości obniżek pensji w budżetówce - autopoprawka do projektu tzw. Tarczy 4.0 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 31.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował o założeniach rządowej autopoprawki do projektu tzw. Tarczy 4.0. Rządowa autopoprawka do ustawy o dopłatach (...)  »
Terminy i sposób przekazywania danych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 25 maja 2020 r. pod poz. 923 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych (...)  »
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2020 r.
W dniu 25 maja 2020 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego. Projektowana ustawa zakłada rekompensatę dla (...)  »
Rada miasta może obradować zdalnie wyłącznie w okolicznościach wskazanych w specustawie 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że zdalny tryb obradowania rady miasta dopuszczalny jest wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (...)  »
Pomoc dla szpitala z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - wyjaśnienie RIO 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2020 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w piśmie z 14 kwietnia 2020 r. (znak RIO.III.072-45/2020), będącym odpowiedzią na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie pomocy dla (...)  »
Rozporządzenia dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych, morskich, wojskowych, medycznych i artystycznych 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2020 r.: 1) pod poz. 913 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2020 (...)  »
Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.05.2020 r.
W Dzienniku Ustaw z 22 maja 2020 r. pod poz. 911 opublikowano rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w (...)  »
Tarcza antykryzysowa 3.0 - analiza 21 przepisów, które mają wpływ na samorządy 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował o materiale eksperckim opracowanym na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który zawiera datę wejścia (...)  »
Nieopłacenie składek ZUS przez JST rozpatrywane jako naruszenie dyscypliny finansów 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.05.2020 r.
Skorzystanie przez samorząd ze zwolnienia ze składek ZUS przewidzianego w tarczy antykryzysowej może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tak wynika z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.