Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Prawo pracy
Obniżenie wymiaru czasu pracy w trybie specustawy w sprawie COVID-19 i wykazanie obniżki w dokumentach do ZUS 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 20
W pierwszej połowie czerwca br. podpiszemy porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w firmie, w sprawie obniżenia pracownikom (o 20%) wymiaru czasu pracy na podstawie art. (...)  »
Rozwiązania w tarczy antykryzysowej dla cudzoziemców i podmiotów ich zatrudniających 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 18
W związku z globalną pandemią COVID-19 przygotowano pakiet ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców w postaci tarcz antykryzysowych. Ustawodawca wprowadził również istotne zmiany w zakresie zezwoleń (...)  »
Objęcie przestojem i obniżka płac pracownika chronionego 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 7
Za kilka miesięcy pracownik osiągnie wiek emerytalny. Czy w czasie epidemii pracodawca może takiego pracownika, któremu przysługuje ochrona przedemerytalna, wysłać na przestój bądź obniżyć mu (...)  »
Częściowe zniesienie zakazu pracy w handlu w niedzielę a inwentaryzacja 
Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020, strona 7
Prowadzimy sieć sklepów (marketów). Przepisy tarczy 2.0. zniosły zakaz pracy w handlu w niedzielę. Czy w związku z tym możemy polecić pracownikom marketu udział w (...)  »
Obniżenie wynagrodzenia na podstawie specustawy a wypłata dodatku wyrównawczego 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 60
Od 1 kwietnia 2020 r. wprowadziliśmy przestój ekonomiczny. W związku z tym obniżyliśmy wynagrodzenie za pracę, również pracownikom objętym ochroną przedemerytalną. Po zakończeniu przestoju prawdopodobnie (...)  »
Ustalanie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb dofinansowania w związku z przestojem lub obniżeniem czasu pracy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1058) z dnia 20.05.2020, strona 59
1) Wprowadziliśmy w firmie przestój ekonomiczny na podstawie specustawy i w związku z tym będziemy występowali o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP. Do wniosku o (...)  »
Doręczenie listu poleconego o rozwiązaniu umowy o pracę w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020, strona 7
Na początku kwietnia br. wysłaliśmy pracownikowi pismo o rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie art. 53 K.p., z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego i pierwszych 3 (...)  »
Obniżenie wynagrodzenia w związku z COVID-19 a szczególna ochrona zatrudnienia 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 21
Prawo pracy przewiduje szczególną ochronę zatrudnienia w stosunku do wyodrębnionych grup pracowników. Ochroną zatrudnienia na uprzywilejowanych zasadach cieszą się m.in. pracownice w ciąży, pracownicy korzystający (...)  »
Szkolenie bhp w czasie epidemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 7
Z dniem 18 maja 2020 r. zatrudnimy nowego pracownika na stanowisku robotniczym. Nie będzie musiał odbyć badań wstępnych, gdyż będziemy mogli wykorzystać ważne badania z (...)  »
Mierzenie temperatury pracownikom i gościom 
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 1
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wypowiedział się na temat podstawy prawnej pomiaru temperatury pracownikom i gościom wchodzącym na teren zakładu pracy. Stwierdził przede wszystkim, iż (...)  »
MEN o zasadach wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.05.2020 r.
W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości przedstawiło (...)  »
Obniżenie wymiaru czasu pracy i wystąpienie o dofinansowanie na pracowników korzystających z zasiłków 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Kilkunastu naszych pracowników jest nieobecnych z powodu zwolnienia chorobowego lub korzystania z urlopu rodzicielskiego. Z tego tytułu mają prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, a (...)  »
Gwarancja płacy minimalnej w czasie przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Niektórzy z naszych pracowników są wynagradzani stawką minimalną. Planujemy w czerwcu br. dla jednej grupy pracowników wprowadzić przestój, a dla drugiej obniżenie wymiaru czasu pracy. (...)  »
Obniżenie wynagrodzenia w związku z przestojem a ochrona zatrudnienia 
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 4
Podpisaliśmy porozumienie z przedstawicielami pracowników o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego i obniżeniu wynagrodzenia o 50% na podstawie art. 15g specustawy w sprawie COVID-19. Dopiero później zorientowaliśmy (...)  »
Zagrożenie epidemiczne a prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 11
Jeden z naszych pracowników telefonicznie zgłosił, że nie przyjdzie do pracy z obawy przed zakażeniem koronawirusem. Poinformował, powołując się na art. 210 K.p., że przez (...)  »
Naprzemienne stosowanie przestoju i obniżenia etatu w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020, strona 7
Z uwagi na trudną sytuację spółki związaną z epidemią koronawirusa chcemy wprowadzić przestój ekonomiczny i obniżyć pracownikom wymiar etatu. Planujemy zrobić to w ten sposób, (...)  »
Zmiany w PPK 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 91
Nowe terminy umów o prowadzenie/zarządzanie PPK Tarcza 1.0 dokonała m.in. zmian w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wydłużyła ona (...)  »
Nowe rozwiązania dla administracji rządowej i samorządowej 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 91
Na podstawie art. 15zzzzzo - art. 15zzzzzx specustawy, wprowadzono możliwość ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w podmiotach administracji rządowej, poprzez: nałożenie obowiązku zmniejszenia zatrudnienia lub wprowadzenie (...)  »
Zmiana organizacji pracy i warunków płacowych w okresie epidemii 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 89
Przedsiębiorcy, u których na skutek wystąpienia COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą skorzystać z rozwiązań przewidzianych w art. 15zf specustawy. Przy czym spadek obrotów musi (...)  »
Uchylenie zakazu pracy w handlu i inne zmiany 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 88
Praca w handlu w niedziele i święta jest zakazana, z wyjątkiem niektórych niedziel oraz wyłączeń przedmiotowych od zakazu, wymienionych w ustawie z dnia 10 stycznia (...)  »
Wykonywanie pracy w nadgodzinach i zmiana rozkładu pracy w przedsiębiorstwach infrastruktury krytycznej 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 87
Specustawa przewiduje specjalne uprawnienia dla pracodawców prowadzących działalność w sferze należącej do infrastruktury krytycznej (obejmującej m.in. zaopatrzenie w wodę, energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci (...)  »
Zawieszenie wykonywania badań okresowych i przeprowadzanie szkoleń bhp 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 85
W związku z epidemią koronawirusa, specustawa zawiesiła niektóre obowiązki związane z wykonywaniem badań profilaktycznych pracowników. Zmodyfikowała też zasady przeprowadzania szkoleń bhp. Zgodnie z art. 12a (...)  »
Warunki wykonywania pracy zdalnej 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 84
W okresie epidemii pracodawcy mogą skorzystać z pracy zdalnej, jako jednego ze sposobów ograniczenia ryzyka związanego z epidemią koronawirusa. Pojęcie pracy zdalnej zostało wprowadzone przez (...)  »
Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy 
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1057) z dnia 10.05.2020, strona 81
Pracodawca, który z powodu COVID-19 zanotował spadek obrotów gospodarczych w określonym procencie, może wprowadzić przestój ekonomiczny lub/i obniżyć pracownikom wymiar etatu. Możliwość taką daje mu (...)  »
Przestój ekonomiczny, zmiana organizacji czasu pracy i dofinansowanie dla pracodawcy w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020, strona 14
W czasie epidemii zdecydowana większość pracodawców przeżywa poważne kłopoty finansowe, mogące doprowadzić do upadku zakładu pracy i zwolnienia zatrudnianych tam pracowników. W celu przetrwania tego (...)  »
Praktyczne aspekty wykonywania pracy zdalnej 
Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 07.05.2020, strona 7
Już od marca 2020 r. pracodawcy mogą stosować pracę zdalną, jako jeden ze sposobów ochrony zakładu pracy przed koronawirusem. W takim trybie pracuje duża liczba (...)  »
Kwalifikacja wypadku podczas wykonywania pracy zdalnej 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.05.2020 r.
Czy wypadek pracownika w miejscu zamieszkania podczas wykonywania pracy zdalnej należy uznać za wypadek przy pracy? Każde zdarzenie, które spełnia przesłanki określone w definicji wypadku (...)  »
Odpowiedzialność porządkowa za naruszenie warunków pracy zdalnej 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.05.2020 r.
Jakie działania może podjąć pracodawca, jeśli pracownik narusza warunki pracy zdalnej? Pracę zdalną (poza miejscem stałego jej wykonywania) pracodawca może polecić na czas określony na (...)  »
Wprowadzenie przestoju po obniżeniu wymiaru czasu pracy 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.05.2020 r.
Z powodu COVID-19 pracodawca zawarł porozumienie z przedstawicielami pracowników w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy na stanowiskach produkcyjnych, jednak ze względu na spadek zamówień po (...)  »
Przeprowadzanie wstępnych badań profilaktycznych i szkoleń bhp w okresie epidemii 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 05.05.2020 r.
1) Zamierzamy zatrudnić pracownika, który ma ważne badania okresowe z poprzedniego zatrudnienia. Czy specustawa uchyliła przepis, zgodnie z którym można wykorzystać te badania przy przyjmowaniu (...)  »
Zatrudnianie cudzoziemca po ustawowym przedłużeniu dokumentu legalizującego pracę 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 05.05.2020 r.
Zatrudniamy pracowników-cudzoziemców, których dokumenty legalizujące pracę w Polsce zostały wydłużone na mocy specustawy. Czy w związku z tym musimy ich dalej zatrudniać? Zasadniczo podmiot zatrudniający (...)  »
Stosowanie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie specustawy 
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 05.05.2020 r.
1) Planujemy wprowadzić w firmie przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie specustawy. Czy możemy zastosować te rozwiązania w tym samym czasie, np. (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych podczas pracy zdalnej 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 18
Wybuch światowej pandemii i wprowadzenie w naszym kraju stanu epidemii sprawiły, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą przystosować się do nowych warunków. W wielu (...)  »
Badania kontrolne pracownicy w ciąży w czasie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 04.05.2020, strona 7
Pracownica przez 2 pierwsze miesiące ciąży była na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie niedługo się skończy i pracownica wróci do pracy. Czy w okresie epidemii także musi (...)  »
Nowe rozwiązania z zakresu prawa pracy w Tarczy II 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1056) z dnia 01.05.2020, strona 20
Tarcza II wprowadziła także zmiany z zakresu prawa pracy, tj. m.in.: zmianę art. 12a specustawy, dotyczącego zwolnienia w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii z wykonywania (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.