Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Inne zagadnienia
Przesłanki złożenia informacji MDR-3 
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego. Firma leasingowa zgłosiła to jako krajowy schemat podatkowy. Spółka z o.o. nie spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego. Czy musi (...)  »
Termin wydania interpretacji podatkowej 
Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021
Złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie VAT. W jakim terminie powinienem otrzymać wyjaśnienie: 3 czy 6 miesięcy? Standardowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (...)  »
Wstrzymanie wykonania decyzji o zwrocie środków publicznych 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Istnieje możliwość wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej o zwrocie środków europejskich w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, za naruszeniem procedur, albo pobranych nienależnie lub w (...)  »
Utrata ważności orzeczenia a skrócone normy czasu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
W urzędzie gminy zatrudniamy pracownicę posiadającą orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jej orzeczenie wygasło z początkiem listopada br. Dotychczas nie dostarczyła nam nowego dokumentu. Czy (...)  »
Standard ochrony praw skarżącego 
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Prawo do publicznej rozprawy nie ma charakteru absolutnego, a więc może podlegać ograniczeniu. Jednak konieczne jest zachowanie prawa strony do przedstawienia przez nią swojego stanowiska. (...)  »
Pominięcie procedur przy dołączeniu partnera do projektu 
Gazeta Podatkowa nr 88 (1859) z dnia 04.11.2021
Projekt współfinansowany ze środków EFS jest realizowany w partnerstwie. Czy istnieje możliwość dołączenia do partnerstwa podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych z pominięciem procedur przewidzianych (...)  »
Kontrola unijnego projektu i stwierdzenie nieprawidłowości 
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Jeśli stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej następuje przed zatwierdzeniem wniosku o płatność, wówczas instytucja weryfikująca dokonuje odpowiedniego pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Pomniejszenia można uniknąć, gdy (...)  »
Automatyczne wydłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności a prawo do dofinansowania z PFRON 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Pracownik od lipca 2014 r. posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Zostało ono wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Z początkiem miesiąca (...)  »
Negatywna ocena i przedłużenie terminu na wniesienie protestu 
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Jednostka otrzymała informację o negatywnej ocenie projektu zawierającą uzasadnienie oceny oraz pouczenie o wniesieniu protestu. Przedsięwzięcie miało być dofinansowane w zakresie działania 3.2.1 Programu Operacyjnego (...)  »
Nieprzerejestrowanie pojazdu a obowiązek podatkowy 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Spółka sprzedała samochód, za który płaciła podatek od środków transportowych. Od sprzedaży pojazdu minął już miesiąc, a nowy właściciel nadal go nie przerejestrował. Czy fakt (...)  »
Uproszczona restrukturyzacja w tarczy 4.0 do końca listopada 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Jestem wspólnikiem spółki z o.o. i członkiem jej zarządu. Z racji tego, że spółka ma trudności finansowe, chcemy wdrożyć uproszczoną restrukturyzację. Czy można jeszcze korzystać (...)  »
Opóźnienie w złożeniu wniosku o dofinansowanie w związku z COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Ze względu na pandemię jednostka oświatowa ma opóźnienie w przygotowaniu projektu edukacyjnego, który ma być dofinansowany ze środków EFS z rpo dla województwa. Czy nieterminowe (...)  »
Akcja szczepień przeciw grypie i COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 78 (1849) z dnia 30.09.2021
Ministerstwo Zdrowia na stronie www.gov.pl/web/zdrowie opublikowało komunikaty w sprawie akcji szczepień przeciw grypie w sezonie grypowym 2021/2022 oraz w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą (...)  »
Dokumenty załączane do wniosku o przyznanie pomocy w czasie pandemii 
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Zakład wystąpi o wsparcie inwestycji dotyczącej odtworzenia potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do wniosku jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających (...)  »
Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy powracają do biznesu 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Trudna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna spowodowana pandemią koronawirusa doprowadziła do porażki biznesowej wielu przedsiębiorców. Z powodu wprowadzanych ograniczeń tracili oni klientów i zmówienia, co w (...)  »
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021
Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta nieznajdujący się w Wykazie podatników VAT. Czy termin (...)  »
Wstrzymanie wykonania decyzji o zwrocie części dotacji 
Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021
Przedsiębiorca na podstawie decyzji administracyjnej został zobowiązany do zwrotu części dotacji, którą otrzymał ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odwołanie od decyzji nie przyniosło rezultatów. (...)  »
W okresie zagrożenia epidemicznego/epidemii z mocy specustawy przedłużenie kadencji m.in. społecznego inspektora pracy 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o (...)  »
W okresie pandemii wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Do Senatu została przekazana ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)  »
Gmina decyduje o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Prowadzę kwiaciarnię. W związku ze stanem epidemii na terenie mojej gminy wprowadzono zwolnienia w podatku od nieruchomości. Dotyczą one jednak tylko przedsiębiorców prowadzących hotele, restauracje (...)  »
COVID-19 jako przyczyna niezłożenia odwołania od decyzji 
Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021
Podatnik ma dwa tygodnie na wniesienie odwołania od decyzji urzędu skarbowego. Niedotrzymanie tego terminu oznacza w zasadzie utratę szansy na weryfikację niekorzystnego rozstrzygnięcia - chyba (...)  »
Rejestracja samochodu zakupionego poza granicami kraju 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Zakupiliśmy używany samochód. Nabyliśmy go poza granicami kraju w państwie członkowskim UE. 1) W jakim terminie powinniśmy dokonać jego rejestracji w Polsce? Zasadniczo w myśl (...)  »
Można jeszcze wdrażać uproszczoną restrukturyzację 
Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Prowadzimy działalność w ramach spółki jawnej. Mamy trudności finansowe i chcielibyśmy wdrożyć uproszczoną restrukturyzację. Czy można jeszcze korzystać z tego postępowania, czy możliwe to było (...)  »
Ważność badań psychotechnicznych kierowcy wykonującego przewóz drogowy 
Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
W firmie zatrudniam kierowcę. Na początku sierpnia ważność utracą jego badania psychotechniczne. Czy to prawda, że w związku z wprowadzonym stanem epidemii zachowają one nadal (...)  »
Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej przy dotacji z urzędu pracy 
Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Złagodzono warunki ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej z powiatowego urzędu pracy. Zniesiono warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających (...)  »
Istotny termin dla najemców powierzchni handlowych 
Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
W dniu 23 lipca br. weszła w życie kolejna nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1192). Jej regulacje obejmują między (...)  »
Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności 
Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021
Pracownik miał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wystawione na okres od marca 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. W lipcu br. pracownik dostarczył nowe (...)  »
Zwolnienia w podatku od nieruchomości do końca roku 
Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021
Rady gmin nadal mogą wprowadzać na swoim terenie zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużać termin ich płatności niektórym przedsiębiorcom oraz organizacjom pożytku publicznego. Dalsze (...)  »
Reforma postępowań dla dłużników, a także KRZ odłożone do 1 grudnia 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Z dniem 1 lipca 2021 r. miała nastąpić informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także miał być uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zmiany te mają przyczynić (...)  »
Umorzenie należności płatnika podatku PIT 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Nasza firma ma zaległości z tytułu nieodprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Czy można ubiegać się o umorzenie tych zaległości (...)  »
Wydłużenie czasu na rejestrację samochodu 
Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
W okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wydłużono do 60 dni termin (...)  »
Zmiany w działalności po odwołaniu stanu epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
W związku z pandemią COVID-19 od dnia 20 marca 2020 r. w Polsce obowiązuje stan epidemii. Jego wprowadzenie łączy się z obowiązywaniem w tym czasie (...)  »
Przedawnienie uchybień skarbowych w okresie epidemii COVID-19 
Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021
Karalność wykroczeń skarbowych ustaje po roku. Przestępstwa skarbowe przedawniają się - w zależności od grożących za nie sankcji - po 5 albo 10 latach. Weszły (...)  »
Paszport szczepionkowy i swoboda podróżowania 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Bezpłatne zaświadczenie (certyfikat) COVID w formie cyfrowej lub papierowej jest dowodem na to, że jego posiadacz został zaszczepiony, wyzdrowiał po zakażeniu lub niedawno zrobił test (...)  »
Pracownik beneficjenta z umową zlecenia 
Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021
Projekt jest dofinansowany ze środków EFS w ramach regionalnego programu. Do wykonywania zadań w ramach projektu beneficjent zatrudnia pracownika, który w ramach stosunku pracy wykonuje (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.