Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 27.02.2021 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Aktualności
Umorzenie wierzytelności/zobowiązań - konsekwencje w podatku dochodowym 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
W praktyce podmioty gospodarcze posiadają często niezapłacone wierzytelności lub nieuregulowane zobowiązania. W 2020 r. weszły w życie przepisy (tzw. ulga na złe długi/przepisy o zatorach (...)  »
Przesunięcie terminu wykonania usługi z powodu COVID-19 nie zmienia daty uzyskania przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Kwota wynikająca z faktury wystawionej w 2020 r. za usługę, która z powodu epidemii koronawirusa zostanie wykonana w 2021 r., jest przychodem w 2020 r. (...)  »
Badania kontrolne pracowników powracających do pracy po okresie kwarantanny lub izolacji 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na (...)  »
Urlop pracownika na kwarantannie lub objętego izolacją w warunkach domowych wykonującego pracę zdalnie 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Pojęcia izolacji w warunkach domowych i kwarantanny zdefiniowane zostały w art. 2 pkt 11a i 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu (...)  »
Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym - wybrane zagadnienia 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
W praktyce podmioty gospodarcze posiadają często niezapłacone wierzytelności lub nieuregulowane zobowiązania. W 2020 r. weszły w życie przepisy (tzw. ulga na złe długi/przepisy o zatorach (...)  »
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP w ramach tarczy 6.0 a przychody podatkowe 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń pracowników, w ramach tarczy 6.0. Czy wartość tego dofinansowania stanowi przychód podatkowy dla spółki? Na podstawie (...)  »
Sfinansowanie zleceniobiorcy testu na COVID-19 a przychód podatkowy 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Osoby zatrudnione w firmie na podstawie umowy zlecenia, przed wyjazdem na dane zlecenie, poddają się testowi na COVID-19. Koszt takiego testu pierwotnie ponosi zleceniobiorca, a (...)  »
Inwentaryzacja zapasów w drodze weryfikacji w związku z epidemią 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Ze względu na COVID-19 przeprowadzamy inwentaryzację zapasów w drodze weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Czy jest to prawidłowe? Jeśli tak, to (...)  »
Koszty niewykorzystanych w związku z COVID-19 zdolności produkcyjnych 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Kryzys wywołany epidemią spowodował ograniczenie zakresu działalności naszego przedsiębiorstwa. Przyczyniło się to do obniżenia wielkości produkcji poniżej normalnych zdolności produkcyjnych. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z ustawy zasiłkowej czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze specustawy? 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Dziecko pracownicy w wieku 1,5 roku, uczęszczające na co dzień do żłobka, zostało objęte kilkudniową kwarantanną z powodu kontaktu z opiekunką, u której wykryto koronawirusa. (...)  »
Wypowiedzenie zmieniające i definitywne podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Czy podczas przebywania pracownika na kwarantannie lub w izolacji domowej można dokonać zmiany warunków jego zatrudnienia lub wypowiedzieć umowę o pracę? Jeśli tak, to jakie (...)  »
Praca zdalna dla polskiego pracodawcy wykonywana przez cudzoziemca z kraju ojczystego 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Zatrudniamy kilku cudzoziemców (programistów) na czas określony. Z powodu COVID-19 pracują oni zdalnie, przebywając w Polsce. Dwóch z nich chciałoby pracować w takim trybie, mieszkając (...)  »
Udostępnienie urządzeń medycznych do walki z koronawirusem 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Udostępnienie przez zakład pracy pracownikom i członkom ich rodzin koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów nie stanowi u pracownika nieodpłatnego świadczenia, gdyż nie jest dokonywane w interesie (...)  »
Zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej 
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Otrzymany przez pracownika zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej nie skutkuje u niego powstaniem przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji (...)  »
Jakie informacje na temat skutków pandemii ujawnia się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach? 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Nasza spółka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jakie informacje dotyczące obecnej sytuacji związanej z COVID-19 wykazać w ustępie 10 (...)  »
Zmiany powodujące zwiększenie wartości szacunkowej rezerwy, wywołane skutkami COVID-19 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Sprzedajemy produkty długotrwałego użytku z gwarancją naprawy usterek fabrycznych. W wyniku COVID-19 spadła sprzedaż tych produktów. Aby zachęcić klientów do zakupów wydłużyliśmy okres gwarancji z (...)  »
Dotacja na kapitał obrotowy z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w rachunku zysków i strat 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
W 2020 r. otrzymaliśmy dotację na kapitał obrotowy z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Czy taką dotację powinniśmy wykazać w rachunku zysków i strat sporządzanym w (...)  »
Zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej - skutki w PIT 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Przedsiębiorca opodatkowany według zasad ogólnych, prowadzący PKPiR, opłaca za siebie wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy może odliczyć od podatku składkę zdrowotną zapłaconą za listopad (...)  »
Konsekwencje odmowy podjęcia pracy zdalnej przez pracownika 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Pracownik, którego chcieliśmy przesunąć do pracy zdalnej, odmówił wykonania tego polecenia. Czy odmowa taka może stanowić podstawę do nałożenia kary porządkowej oraz czy możemy go (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych umorzonych składek ZUS 
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1086) z dnia 01.03.2021
Czy składki ZUS, które zostały w całości umorzone w związku z przepisami o COVID-19 podlegają zaksięgowaniu na koncie syntetycznym (jako przychody), czy pozabilansowym? Jak postąpić, (...)  »
Przedłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca lutego br. 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021, strona 67
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2021 r. pod poz. 286 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia (...)  »
Ograniczenia w świadczeniu pracy zdalnej wykonywanej przy wykorzystaniu łączy internetowych 
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (527) z dnia 01.03.2021
Pracodawca na podstawie art. 3 specustawy chciałby polecić pracownikowi wykonującemu pracę fakturzysty świadczenie jej w sposób zdalny (przy wykorzystaniu łączy internetowych). Czy pracownik może jej (...)  »
Projekt ustawy dotyczący zwiększenia przejrzystości udzielania zamówień publicznych w dobie pandemii 
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.02.2021 r.
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 w związku z udzielaniem zamówień publicznych i zawieraniem umów. Projektowana (...)  »
Kolejne wydłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 marca br. 
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 26.02.2021 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Zakłada on (...)  »
Walne zgromadzenia spółdzielni/zebrania właścicieli lokali w 2021 r. 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Zarząd wspólnoty (zarządca) jest obowiązany zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Natomiast zarząd (...)  »
Wysokość subwencji PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorcy 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę działalność gospodarczą o kodzie PKD 85.59.A - Nauka języków obcych, z tym że nie jest to moja działalność przeważająca. Odnotowałam spadek przychodów z powodu (...)  »
Interpretacja kosztów stałych na potrzeby wyliczenia subwencji PFR 2.0 dla małych i średnich firm 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Przedsiębiorca chce wystąpić o subwencję finansową PFR 2.0. Ponieważ nie jest mikroprzedsiębiorcą, wysokości subwencji finansowej nie może obliczyć na podstawie kwot bazowych, tylko w oparciu (...)  »
Przedłużenie pomocy publicznej COVID-19 z nowymi limitami kwotowymi 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Do końca 2021 r. przedłużono stosowanie Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Zwiększono przy tym limity pomocy (...)  »
Komu przysługuje zwolnienie w podatku od nieruchomości? 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę pensjonat położony w nadmorskiej miejscowości. Czy w związku z trudną sytuacją ekonomiczną spowodowaną pandemią COVID-19 przysługuje mi automatyczne zwolnienie z konieczności opłacania podatku od (...)  »
Przeprowadzanie badań profilaktycznych i szkoleń bhp w okresie epidemii 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnienie pracownikowi badań profilaktycznych oraz szkoleń bhp. Realizacja tych obowiązków następuje poprzez skierowanie pracownika (...)  »
Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę działalność gospodarczą. Muszę złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie za transakcję na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT. Mam na to 14 dni. Czy ten (...)  »
Dotacja dla firmy powstałej w 2020 r. 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
W zeszłym roku rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej (katering). Niestety nie przynosi ona takich dochodów, jakich się spodziewałam. Czy prowadząc działalność przez niespełna (...)  »
Bonem turystycznym można opłacić usługę bez noclegu 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Jestem przewodnikiem turystycznym. Czy to prawda, że mogę się zarejestrować i akceptować płatności bonem turystycznym? Zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do realizacji Polskiego Bonu Turystycznego (...)  »
Wsparcie na utworzenie stanowiska pracy a pomoc z FGŚP 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Z wykorzystaniem środków z PFRON doposażyłem dwa stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, które skierowane zostały do firmy przez urząd pracy. Umowy o wsparcie nadal trwają. Niestety (...)  »
Zakład aktywności zawodowej może wystąpić o refundację 
Gazeta Podatkowa nr 16 (1787) z dnia 25.02.2021
Prowadzę zakład aktywności zawodowej. W związku ze zmniejszającą się liczbą zamówień spowodowaną sytuacją epidemiczną podjęta została decyzja o wstrzymaniu prowadzonych prac (wprowadzono przestój). Czy to (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.