Facebook
zegar Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023 r.
X

Serwis TARCZA ANTYKRYZYSOWA zawiera opracowania dotyczące regulacji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorców przed skutkami epidemii COVID-19. Omawiane są w nim zagadnienia z zakresu m.in. podatku dochodowego, podatku VAT, prawa pracy, składek ZUS, zasiłków, wsparcia finansowego dla firm. Poszczególne informacje są prezentowane w działach tematycznych. Wszelkie nowości ujęte też są w Aktualnościach i Wyjaśnieniach resortowych. Niezwykle użyteczna jest wyszukiwarka.

UWAGA: Dostęp do artykułów zawartych w Serwisie przysługuje Prenumeratorom Czasopism i Gazety Podatkowej oraz Abonentom Serwisów internetowych w zakresie posiadanej prenumeraty/abonamentu. Prenumeratorom kompletu nr 1 (wszystkie Czasopisma + Gazeta Podatkowa) przysługuje PEŁNY dostęp do Serwisu.

Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm
Dodatek nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 z dnia 10.07.2020
I.
TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0
W rozdziale tym opisujemy najważniejsze rozwiązania antykryzysowe wprowadzone tarczą 3.0, tj. ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań (...)
1.
Większa grupa podmiotów uprawniona do zwolnienia ze składek ZUS
Tarcza 3.0 wprowadziła zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. dla nowej grupy podmiotów, tj.: osób prowadzących (...)
2.
Zmiany w świadczeniu postojowym i mikropożyczkach wprowadzone tarczą 3.0
Tarcza 3.0 wprowadziła możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęli oni prowadzenie tej działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 (...)
3.
Zwolnienie z PIT zasiłków wypłacanych rolnikom
W sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi (o których mowa w ustawie z dnia 20 (...)
4.
Kwota wolna od potrąceń
Tarcza 3.0 zmodyfikowała zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń. Jak wynika z art. 52 omawianej ustawy nowelizującej, w przypadku, gdy - na skutek podjętych na (...)
5.
Zmiany w przepisach o przestoju ekonomicznym
Tarcza 3.0 wprowadziła również zmiany w art. 15g specustawy. Z dotychczasowego kręgu podmiotów, które mogą skorzystać z przewidzianych w nim rozwiązań (przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru (...)
6.
Zapłata daniny solidarnościowej za 2019 r.
Termin złożenia deklaracji DSF-1 za 2020 r. i zapłaty wykazanej w niej daniny solidarnościowej upłynął 30 kwietnia 2020 r. Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje jednak w (...)
7.
Koniec z zawieszeniem terminów procesowych w sprawach podatkowych
Tarcza antykryzysowa 3.0 "odmroziła" terminy procesowe w sprawach urzędowych i sądowych. Pierwotnie bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych, karnych skarbowych czy sądowoadministracyjnych, a także w (...)
8.
Więcej czasu na przygotowania do dematerializacji akcji
Rok 2020 to dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych czas na realizację obowiązków przygotowawczych do dematerializacji akcji, tj. zmiany formy akcji z dokumentu (akcji papierowej) na (...)
9.
Tarcza 3.0 obniżyła wskaźnik pozwalający zachować ZFRON
W przypadku utraty statusu, jego zrzeczenia się czy likwidacji prowadzonego zakładu pracy chronionej (ZPChr), niewykorzystane (na dzień utraty statusu/likwidacji) środki zgromadzone na koncie zakładowego funduszu (...)
II.
TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0
W rozdziale tym opisujemy najważniejsze rozwiązania antykryzysowe wprowadzone tarczą 4.0, tj. ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych (...)
1.
Zmiany w prawie pracy wprowadzone tarczą 4.0
1.1.
Doprecyzowanie warunków wykonywania pracy zdalnej
W tarczy 4.0 nastąpiło uszczegółowienie warunków wykonywania pracy zdalnej. Jak wynika z art. 3 ust. 3 specustawy (dodanego przez tarczę 4.0), wykonywanie pracy zdalnej może (...)
1.2.
Udzielenie zaległego urlopu bez zgody pracownika
Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego z danego roku najpóźniej do 30 września roku następnego, z (...)
1.3.
Rozszerzenie zakresu uprawnionych do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy
Na podstawie art. 15g specustawy, pracodawcy - na warunkach określonych w tym przepisie - mogą wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy (z (...)
1.4.
Wprowadzenie kryterium istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń
Tarcza 4.0 dodała nowe kryterium pozwalające na skorzystanie z obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 15g specustawy. Jest nim (...)
1.5.
Zawieszenie ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego
Pracodawcy, u których nastąpił spadek obrotów określony w art. 15g ust. 9 specustawy lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, zdefiniowany w art. 15gb ust. 2 (...)
1.6.
Ograniczenie maksymalnej wysokości odpraw
Tarcza 4.0 ogranicza wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia) (...)
1.7.
Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Pracodawca może chronić swoje interesy przed konkurencyjnymi działaniami ze strony pracownika, korzystając z umów o zakazie konkurencji. Kodeks pracy przewiduje m.in. umowę o zakazie konkurencji (...)
1.8.
Przeniesienie pracownika samorządowego do innej pracy
Na mocy tarczy 4.0, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, starosta (...)
1.9.
Zmiany dotyczące zwolnienia młodocianego z obowiązku świadczenia pracy
Zgodnie z art. 15f specustawy, w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy (...)
1.10.
Możliwość skrócenia odpoczynków w razie zwiększenia ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników
Przepisy specustawy przewidują możliwość zmiany organizacji czasu pracy i stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia przez pracodawców wskazanych w art. 15zf ww. ustawy. Chodzi tu o (...)
1.11.
Zmiany przepisów dotyczących pracodawców należących do infrastruktury krytycznej
Specustawa przewiduje specjalne uprawnienia dla pracodawców prowadzących działalność w sferze należącej do infrastruktury krytycznej (obejmującej m.in. zaopatrzenie w wodę, energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci (...)
2.
Dopłaty do oprocentowania kredytów na zapewnienie płynności finansowej dla firm dotkniętych skutkami COVID-19
Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu COVID-19 mogą liczyć na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych. Bank Gospodarstwa Krajowego pokryje część odsetek od (...)
3.
Umorzenie mikropożyczki
Mikroprzedsiębiorcy spełniający warunki, o których mowa w art. 15zzd specustawy, mogą ubiegać się o przyznanie mikropożyczki w wysokości do 5.000 zł, która może zostać umorzona. (...)
4.
Wsparcie z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Pracodawcy, którzy z powodu pandemii koronawirusa odnotowali spadek obrotów oraz objęli pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżyli im wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g specustawy (...)
5.
Dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników
Przepisy tarczy 4.0 wprowadziły zmiany w definiowaniu pojęcia spadku obrotów przy ubieganiu się przez przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych (...)
6.
Zmiany w świadczeniu postojowym wprowadzone tarczą 4.0
6.1.
Większa grupa przedsiębiorców może skorzystać ze świadczenia postojowego
Sytuacja spowodowana panującą epidemią koronawirusa mogła przyczynić się do przestoju w prowadzeniu działalności. W takiej sytuacji osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy (...)
6.2.
Możliwość złożenia wniosku przez zleceniobiorcę
Dotychczas wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy (osoby wykonującej umowę cywilnoprawną) mógł być składany wyłącznie za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Tarcza 4.0 wprowadza przepis, na podstawie (...)
7.
Niektóre zmiany w zwolnieniu z opłacania składek ZUS
Tarcza 4.0 wprowadziła przepis, na podstawie którego płatnika składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek, do dnia rozpatrzenia tego wniosku uważa się za (...)
8.
Wnioski do ZUS o świadczenie postojowe, zwolnienie składkowe i inne wsparcie wyłącznie w formie elektronicznej
Dotychczas wnioski o udzielenie ulg w spłacie należności z tytułu składek ZUS (m.in. o odroczenie terminu płatności składek), świadczenie postojowe czy zwolnienie z opłacania składek, (...)
9.
Zmiany w CIT/PIT
9.1.
Dopłaty do kredytów nie są przychodem podatkowym
Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa, mogą uzyskać dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (więcej na ten temat piszemy (...)
9.2.
Ważność certyfikatu rezydencji
Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby (na gruncie ustawy o PDOP) lub zamieszkania (na gruncie ustawy o PDOF) podatnika dla celów podatkowych, wydane przez (...)
9.3.
Zmiany związane z cenami transferowymi
Mocą tarczy 4.0 wydłużono termin złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy (TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych: • do (...)
9.4.
Odliczanie w CIT/PIT darowizn związanych z COVID-19
Odliczanie darowizn przekazywanych w związku z COVID-19 Mocą tzw. tarczy 1.0 podatnicy CIT i PIT zyskali prawo do odliczania od podstawy opodatkowania (w zeznaniu rocznym) lub (...)
9.5.
Zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela
Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele mogą zmniejszać dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub (...)
9.6.
Zmiany w zakresie podatku od przychodów z budynków
Mocą tarczy 4.0 zwolniono z podatku od przychodów z budynków przychody ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 (...)
9.7.
Kary umowne zapłacone w związku z wadliwością towarów/usług spowodowaną COVID-19
Podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu (...)
9.8.
Umorzenie pożyczki u podatników CIT
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (...)
9.9.
Przychody Agencji Rozwoju Przemysłu
Mocą tarczy 4.0 określono, że do przychodów Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej nie zalicza się: wartości skarbowych papierów wartościowych otrzymanych w 2020 r. na podstawie art. (...)
9.10.
Przerwa w prowadzeniu działalności u przedsiębiorców opłacających kartę podatkową
Tarcza 4.0 wprowadziła regulację, na podstawie której do podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie (...)
10.
Odroczenie ważnych terminów dla celów VAT
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT - w ramach tzw. tarczy 4.0 - przesunięto termin wprowadzenia niektórych zmian w ustawie o VAT. Treść ustawy o (...)
11.
Inne zmiany wprowadzone tarczą 4.0
11.1.
Zmiany dotyczące prawa spółek
Przepisy tarczy 4.0 wprowadzają nowe rozwiązania istotne w prawie spółek. Zaliczają się do nich w szczególności wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i zawieszenie obowiązku przeprowadzania dematerializacji (...)
11.2.
Ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę
Mimo zniesienia większości zakazów, ograniczeń i obostrzeń, przedsiębiorcy wciąż notują spadki obrotów w związku z COVID-19 w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Prawodawca (...)
11.3.
Czynsz najmu wygasł również usługodawcom
Tarcza 4.0 rozjaśniła sytuację usługodawców wynajmujących powierzchnię w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Zobowiązania z umów najmu tej grupy przedsiębiorców za okres (...)
11.4.
Terminy zgłaszania schematów podatkowych
Tarcza 4.0 przewiduje dalsze zawieszenie terminów związanych z raportowaniem schematów krajowych. Terminy dotyczące krajowych i transgranicznych schematów podatkowych (wskazane w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej) (...)
11.5.
Regulacje dotyczące zamówień publicznych
Tarcza 4.0. znosi obowiązek żądania przez zamawiających wadium w zamówieniach równych lub przekraczających tzw. progi unijne, nakłada na zamawiających obowiązek dokonywania zmian w umowie w (...)
11.6.
Zmiany w PPK
Przepisy tarczy 4.0 wprowadzają zmiany w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Ich celem jest usprawnienie procesu wdrożenia programu PPK przez jednostki wchodzące w skład sektora (...)
11.7.
Możliwość przeprowadzenia zdalnej kontroli u przedsiębiorcy
Zasadniczo organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem (...)
11.8.
Zezwolenia na alkohol
Tarcza 4.0 stanowi, że rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. (...)
III.
POZOSTAŁE ZMIANY ZWIĄZANE Z COVID-19
1.
Dofinansowanie kosztów stałych przedsiębiorcy, w tym czynszu
Firmy, które są w trudnej sytuacji na skutek pandemii COVID-19, mogą pozyskać bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania. Z dofinansowania (...)
2.
Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Tarcza 4.0, dokonując zmiany w art. 4 specustawy, przedłużyła do 28 czerwca 2020 r. okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz (...)
3.
Dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę wskutek COVID-19
Z dniem 21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom (...)
4.
Bon turystyczny na wypoczynek dzieci
W dniu 19 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą bon turystyczny. Bon w wysokości 500 zł mają otrzymać korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych. (...)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.